dimarts, 2 de febrer de 2016

Catalunya ha tingut, des dels seus inicis mateixos, com a pilars bàsics del seu capteniment col·lectiu la llibertat, el respecte a la llei i el pacte entre iguals. En aquesta hora que Catalunya recupera la llibertat perduda, i amb ella la capacitat completa de fer les seves pròpies lleis i la possibilitat efectiva de pactar d’igual a igual amb totes les nacions del món, vol proclamar els principis que des de sempre l’han guiada i l’han forjada al llarg de la història.

1.- La Nació Catalana
1.1.- La Nació Catalana està formada per totes les persones que tenen la voluntat de
formar-ne part.

1.2.- Aquesta voluntat es demostra principalment emprant de forma usual i habitual la llengua catalana o, en el cas de les persones que no estiguin encara en condicions de fer- ho, palesant la voluntat d’aconseguir-ho en el menor temps possible.

1.3.- El territori de la Nació Catalana abasta totes les terres de parla catalana, de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó i l’Alguer.

1.4.- La Nació Catalana, com totes les nacions del món, té el dret a la existència i a regir els seus propis destins en llibertat, amb l’ideal de ser una nació lliure, democràtica, justa i pròspera.

2.- Organització política de la Nació Catalana

2.1.- Malgrat la seva indiscutible unitat nacional, la tradició política de la Nació
Catalana és de caire confederal, amb tres entitats principals que es regeixen de manera autònoma: Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.

2.2.- El principat d’Andorra i la ciutat de l’Alguer tenen el seu propi règim polític.

2.3.- Els diferents territoris de la Nació Catalana es relacionen entre ells en règim
d’igualtat sota els principis d’igualtat, llibertat i respecte mutu.

2.4.- Els territoris anomenats Catalunya del Nord i la Franja de Ponent formen part dels territoris històrics de Catalunya, que li han estat amputats en contra de la seva voluntat.

És una reivindicació permanent de Catalunya que aquests territoris es puguin reintegrar algun dia a les Institucions comunes, respectant sempre la voluntat i els drets democràtics i individuals dels seus habitants.

2.5.- La Vall d’Aran és una petita porció de la Nació Occitana que per atzars històrics
resta enclavada dins dels territoris regits per les Institucions de Catalunya. Catalunya
proclama el seu respecte pels drets nacionals de l’Aran i d’Occitània en general, i
manifesta la seva voluntat de contribuir i ajudar en allò que pugui al seu exercici efectiu.

2.6.- Per aquesta Constitució, Catalunya es dota d’un règim polític propi. Tanmateix, i
en virtut de la tradició política ja esmentada, Catalunya se sentirà orgullosa de poder
establir llaços de col·laboració amb les Institucions de les altres terres de la Nació
Catalana que ho desitgin i en els termes que es pactin de mutu acord.

3.- Radicalitat democràtica

3.1.- La democràcia és per a Catalunya una condició a priori i entén que l’ideal de la
democràcia és l’àgora grega, on tots els ciutadans, lliures, iguals i ben informats,
decideixen conjuntament sobre els afers comuns. Aquest ideal és irrealitzable en la
societat actual, però apropar-s’hi tant com es pugui ha de ser la guia permanent de les Institucions de Catalunya, tant en la seva actuació pública com en el seu funcionament intern.

3.2.- Per tal d’apropar-se a l’ideal democràtic, aquesta Constitució procura l’adopció de sistemes polítics que afavoreixin la responsabilitat dels electes davant dels seus electors, el control mutu i l’equilibri entre les diferents Institucions, els mecanismes de democràcia directa i la lliure participació dels ciutadans en els afers públics.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS