dijous, 4 de febrer de 2016

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS Resolució de 26 de gener de 2016, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, per la qual es publica la sanció per infracció molt greu imposada a don Jaime Botín-Sanz de Sautuola i García dels Ríos.La CNMV torna a imposar una multa de mig milió a Jaime Botín idèntica a la que va anul·lar l'Audiència Nacional.Fa dos anys va sancionar el banquer amb la mateixa quantia i per la mateixa infracció
La sentència va tombar la multa per un retard en el procediment
El BOE d'avui recull una multa de mig milió d'euros a Jaime Botín, imposada per la CNMV, per amagar participacions importants en Bankinter. La sanció és idèntica a la que va aparèixer al BOE just fa dos anys: infracció molt greu, per incompliment de l'article 53 de la llei del mercat de valors. I mateixa quantia.

La CNMV insisteix, així, en imposar aquesta sanció, després que l'Audiència Nacional tombés l'anterior per un retard en el procediment. Ara, un any després, apareix al BOE una multa idèntica.

La sanció publicada avui al BOE, que és ferma en via administrativa, pot ser objecte de recurs davant l'Audiència Nacional. Això és, Jaime Botín pot tornar a passar -si no ho ha fet ja- per la Sala del Contenciós-Administratiu per intentar anul·lar-la.

Durant el procés anterior, Jaime Botín va intentar a més, sense èxit, que no es publiqués la imposició de la multa al BOE, al·legant que es tractava d'una persecució per tractar-se d'un personatge "mediàtic".

Havent-se declarat ferm en via administrativa la sanció imposada al senyor Jaume
Botí-Sanz de Sautuola i García dels Rius, per la comissió d'una infracció molt greu tipificada en la lletra p) de l'article 99, de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, en relació amb el article 53 del mateix text, per l'incompliment del deure de comunicació i difusió de participacions significatives en BANKINTER, SA, es procedeix a publicar, d'acord amb el que estableix l'article 304 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, la sanció imposada mitjançant ordre del ministre d'Economia i Competitivitat de data 7 de juliol de 2015, que, després de l'exposició de fets i fonaments jurídics, conclou amb la següent fallada:

«Imposar al senyor Jaime Botín-Sanz de Sautuola i García dels Rius, per la comissió
d'una infracció molt greu de les tipificades a l'article 99, lletra p), en relació amb l'article 53, ambdós de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors, per l'incompliment del deure de comunicació i difusió de participacions significatives en BANKINTER, SA, una multa per import de 500.000 euros (Cinc-cents mil euros). »
 La Resolució que imposa la sanció indicada en la present publicació únicament és ferma en via administrativa, sense perjudici de les potestats de revisió jurisdiccional que corresponen a la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional, competent per conèixer dels recursos que en el seu cas s'hagin interposat o poguessin interposar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS