dilluns, 4 de febrer de 2013

La constitució d'un nou Estat L'establiment d'un nou Estat rau en dos actes polítics: la proclamació de la independència al Parlament democràtic i establert per a aquesta finalitat i el reconeixement per part dels altres estats.
Actes polítics constituentsProclamació de la independènciaReconeixement internacionalLa proclamació de la independència es basa en un acord polític majoritari previentre les forces polítiques parlamentàries. Aquest acord es trasllada i s'aprova en elParlament de Catalunya, pot ser ratificat per diverses vies (vegeu l'apartat 2.1), iobre el procés constituent en el que es redacta la nova Constitució. Un cop lanova Carta Magna és aprovada a la seu parlamentària i ratificada en referèndum,queda establert el nou Estat.Paral · lelament, a partir de la proclamació d'independència, el nou Estat ha deobtenir el reconeixement internacional d'altres estats (vegeu l'apartat 2.2),especialment d'aquells més rellevants a l'escena internacional. Aquest suport s'ha debuscar prèviament amb un discurs clar i explícit de la voluntat d'independènciai concretar un cop el Parlament s'hagi significat.Accions funcionalment crítiquesLlei de transitorietat jurídicaManteniment de l'ordre públicGarantia dels ingressos públicsAbastament energèticUn cop proclamada la independència, el Govern ha de garantir l'Estat deDret i mantenir un funcionament ordinari sense entrebancs. En primer lloc ha degarantir la seguretat jurídica, de manera que el Parlament ha d'aprovarimmediatament una llei de transitorietat jurídica que reguli el funcionamentjurídic i administratiu (veure apartat 2.5), cobreixi les garanties jurídiques delsacords contractuals i garanteixi el funcionament ordinari d'institucions iempreses. Una altra qüestió sensible és el manteniment de l'ordre públic ja que, en unprocés d'aquesta índole, alguns grups contraris podrien provocar altercatsbuscant una desestabilització social (veure els apartats 3.7 i 5.3). La Policia deCatalunya ha de disposar dels recursos humans i econòmics per identificarfefaentment els grups potencialment radicals i prevenir eventuals disturbis.A més, en el període transitori, el Govern ha d'assegurar l'ingrés delsrecursos econòmics per fer front a les despeses ordinàries de l'administració (veureapartat 3.6). El ple funcionament de l'Agència Tributària de Catalunya ha depermetre que la Generalitat de Catalunya recapti els tributs que es generen a Catalunya i els gestioni adequadament. A més, per a un funcionament ordinarisense entrebancs, l'Administració pública, sota els criteris del Govern, ha defer-se càrrec de l'abastament energètic (veure apartat 4.4). Catalunya és altamentdependent de les importacions energètiques i, tot i que algunes fonts es gestionenparcialment des de l'interior (gas i petroli), la generació i el transport deelectricitat, imprescindible en qualsevol societat moderna, es controlen actualmentdes de fora de Catalunya. El govern ha d'arribar a un acord amb Espanya entots aquests aspectes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS