dilluns, 25 de febrer de 2013

Gallardón crea una base de dades que inclou els fitxers de funcionaris expedientats i la seva afiliació sindical. Tindran accés les unitats de règim disciplinari i Recursos Humans.

L'estricta Llei de Protecció de Dades (LOPD) de 1999 estableix que la creació de fitxers a les administracions públiques que incloguin dades personals s'ha d'articular mitjançant disposició general i aparèixer al BOE. Alberto Ruíz Gallardón va signar, el passat 14 de febrer, un d'aquests textos normatius, que inclou la creació, modificació i supressió de bases de dades al Ministeri de Justícia. La disposició, publicada aquest dimarts al butlletí, inclou la creació d'un fitxer relatiu al règim disciplinari dels empleats públics del departament, l'objectiu és el "seguiment i gestió de les actuacions referents" a aquestes investigacions internes. Aquesta base de dades inclou, entre molts dades personals, l'afiliació sindical del treballador denunciat.
A més, la disposició ministerial estableix que s'hauran d'incloure les dades necessàries per poder identificar el denunciat, però també el denunciant i els testimonis si n'hi ha, el que inclou nom, cognoms, DNI, adreça, correu electrònic i telèfon. L'acompanyaran una explicació dels fets objecte de l'expedient i la descripció del lloc de treball del funcionari.
Tota aquesta informació, establerta com de nivell de seguretat mig, estarà a disposició dels jutges i advocats que ho requereixin, en cas que l'expedient desbordi les conseqüències merament disciplinàries i acabi en els tribunals. Però també tindran accés a ell les unitats de règim disciplinari i la subdirecció general de Recursos Humans. La disposició estableix que l'afiliació sindical serà, en aquest cas, una dada "especialment protegit".
Aquesta base de dades inclou al personal al qual ja se li ha imposat una sanció disciplinària, una informació a la qual es permet l'accés només d'alguns membres del Ministeri de Justícia, que ha decidit que l'afiliació sindical és una dada rellevant per als expedients . Però, quina relació té la pertinença a un sindicat amb aquestes sancions?
Tal com apunta l'advocat Jorge Campanillas, en principi cap. "A efectes disciplinaris, l'única dada rellevant de l'expedient seria la seva condició o no de representant dels treballadors", explica, ja que els membres del comitè d'empresa i delegats de personal no poden ser sancionats per activitats desenvolupades durant la seva funció sindical i, en cas que se'ls incoï un expedient, tenen dret a que es consulti al comitè d'empresa sobre el cas, tal com marca l'article 68 de l'Estatut dels Treballadors. Fins i tot així, la condició d'afiliat no és rellevant, ja que no cal pertànyer a un sindicat per a ser elegit representant dels treballadors (es pot accedir de forma independent amb les signatures equivalents a tres vegades el nombre de llocs a cobrir, segons el esmentat estatut).
La inclusió d'aquestes dades en els expedients podria vulnerar l'article 4 de la LOPD, que diu que "les dades de caràcter personal només es podran recollir per ser tractades, així com sotmetre-les al tractament, quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s'hagin obtingut ".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS