dissabte, 16 de febrer de 2013

Atac del govern espanyol a l'autonomia municipal.INFORME SOBRE L'AVANTPROJECTE DE LLEI PER LA RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
 Es clarifiquen per primera vegada les competències municipals per llei, eliminant duplicitats i competències impròpies, per ajustar l'Administració Local als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
    
S'estableix un període transitori de cinc anys per al canvi de titularitat de les competències de sanitat i educació, que seran exclusives de les comunitats autònomes.
    
Les mancomunitats i entitats locals menors que no presentin comptes en el termini de tres mesos es dissoldran.
    
S'afavoreix la iniciativa econòmica en limitar l'ús d'autoritzacions administratives per iniciar una activitat econòmica.
    
L'impacte de les mesures suposarà un estalvi net total de 7.129.000 d'euros entre els anys 2013 a 2015.
    
El sou dels membres de les corporacions locals es fixarà anualment en els pressupostos generals de l'Estat segons la població del municipi i limitat al de Secretari d'Estat.
    
Es redueix el nombre de personal eventual i de càrrecs públics amb dedicació exclusiva en funció de la població del municipi.
El Consell de Ministres ha rebut un informe del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques sobre l'Avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, que implanta un model de gestió per resultats, d'avaluació de la gestió i amb la màxima transparència.
Així, els ciutadans sabran quant els costen els serveis públics en el seu municipi, com s'administren i si són més cars o barats que en un altre municipi. D'aquesta manera, es modernitza l'Administració local, ajustant-la als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera reconeguts per la Constitució en l'article 135.
La reforma té els següents objectius:

    
Aclarir les competències municipals, per evitar duplicitats, sota el principi de "Una Administració, una competència".
    
Racionalitzar l'estructura de l'Administració Local, d'acord amb els principis d'estabilitat, sostenibilitat i eficiència, de que se gasti més del que s'ingressa.
    
Garantir un control financer i pressupostari més rigorós.
    
Afavorir la iniciativa econòmica privada evitant intervencions administratives desproporcionades.
Clarificació de competències locals
La reforma defineix amb precisió, per primera vegada, la llista de competències que han de ser desenvolupades per l'Administració local, que diferencia de les estatals i autonòmiques, per impedir que tornin a assumir competències que no els atribueix la Llei i per les que no compten amb el finançament adequat.
Es suprimeixen, per tant, les anomenades "competències impròpies", assumides indegudament i que estaven ocasionant un greu perjudici econòmic als ajuntaments. Un Ajuntament té les competències que li diu la Llei i només pot fer aquestes competències. Això permet assegurar un nombre de serveis mínims dels municipis, en funció de la seva població, així com el finançament dels mateixos. Únicament quan estigui garantida la prestació dels serveis obligatoris, es poden prestar altres serveis no obligatoris.
Les competències d'Educació i Sanitat seran exclusives de les comunitats autònomes. S'estableix un període transitori de cinc anys per al canvi progressiu de titularitat de les competències. En el cas dels serveis socials, el període transitori serà d'un any.
Racionalitzar l'estructura de l'Administració Local
Els serveis municipals s'han de sotmetre a un procés d'avaluació, per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per conèixer el seu cost real i comparar amb l'eficient.
Si resulta que no es pot mantenir el servei, i es tracta d'una competència impròpia, s'ha de suprimir. Si es tracta d'un servei mínim, la prestació dels serveis dels ajuntaments de menys de vint mil habitants passaria a les diputacions provincials, per permetre estalvis mitjançant generació d'economies d'escala. En el cas dels municipis amb població superior als vint mil habitants, voluntàriament poden decidir integrar l'exercici de la competència en l'administració superior o, si es tracta d'una competència duplicada, acordar la seva delegació, mitjançant acord, amb la comunitat autònoma corresponent .
La delegació de competències al municipi, una durada no inferior a cinc anys, anirà sempre acompanyada del finançament íntegra de la mateixa. Per evitar situacions d'impagament s'estableixen tres mecanismes per garantir el compliment d'obligacions entre administracions:

    
Es permet, per primera vegada, la compensació de deutes pendents entre administracions.


    
Podrà ser causa de revocació o renúncia de la delegació rebuda de les comunitats autònomes, si no rep el finançament acordat.
    
Només es podran acceptar delegacions o subscriure convenis amb comunitats autònomes quan es subscrigui una clàusula de garantia de compliment, que permetrà que l'Administració General de l'Estat pugui retenir transferències a la Comunitat morosa del sistema de finançament autonòmic.
Mancomunitats i entitats locals
Les mancomunitats i les entitats locals menors es sotmetran al mateix procés d'avaluació. Si no el superen, seran dissoltes. Els serveis de les mancomunitats passaran a dependre de les Diputacions, mentre que els de les entitats locals menors dependran dels municipis.
Així mateix, es revisa en profunditat el sector públic local i els seus organismes dependents, que havien crescut exponencialment en els últims anys, amb l'objectiu de racionalitzar el seu nombre i estructura, el que generarà estalvis importants. Els ajuntaments no podran crear cap organisme nou durant la vigència del seu pla d'ajust i de corregir mitjançant un pla de sanejament la situació de dèficit de les seves empreses dependents, o liquidar.
Lluny de privatitzar els ajuntaments, la reforma potencia la gestió pública directa, ja que un servei només podrà ser prestat per una entitat pública empresarial local o societat mercantil local quan sigui més sostenible i eficient que la gestió per la pròpia entitat local.
Control econòmic-financer pressupostari rigorós
Finalment, la reforma reforça la funció interventora en les entitats locals i s'habilita el Govern per establir les normes sobre els procediments de control. També es regula parcialment el règim dels funcionaris de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional que dependran funcionalment de l'Estat.


En el termini de tres mesos, les entitats d'àmbit territorial inferior al municipi i les mancomunitats hauran de presentar els seus comptes davant els organismes corresponents de l'Estat i la Comunitat Autònoma respectiva per no incórrer en causa de dissolució. Igualment, se sotmetran a l'avaluació dels seus serveis.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS