dimecres, 23 de gener de 2013

El lloguer social per desnonats. Les famílies en situació d'especial vulnerabilitat que hagin estat desallotjades dels seus habitatges després d'1 de gener de 2008 podran sol · licitar els immobles a partir de la posada en marxa del conveni.Ja li han sortit potes al lloguer social per desnonats promès pel govern en les seues mesures anti-desnonament. S'ha signat el conveni de constitució del Fons Social d'Habitatges (FSV) que oferirà 5.891 habitatges de lloguer social per a famílies desnonades i en situació d'especial vulnerabilitat. Ara ja pot començar a caminar i fer la primera assignació de llars promesa per al 31 de març.
Qui ha signat el conveni de constitució del Fons Social d'Habitatges (FSV)
El conveni per a la constitució del Fons Social d'Habitatges (FSV) destinats al lloguer ha estat signat avui pels ministeris d'Economia i Competitivitat, Sanitat i Serveis Socials, Foment, Banc d'Espanya, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la Plataforma del Tercer Sector (organitzacions no governamentals), les patronals bancàries i 33 entitats de crèdit.
La posada en marxa d'aquest fons social d'habitatges dóna compliment a l'encàrrec al Govern inclosa en el Reial decret llei 27/2012 sobre mesures urgents per a reforçar la protecció de deutors hipotecaris.
Qui pot sol · licitar aquest lloguer social i condicions del lloguer
Cada entitat de crèdit constituirà el seu propi fons amb un nombre inicial d'habitatges, encara que podran ampliar-lo. Els habitatges han d'oferir a les famílies que hagin estat desallotjades de casa seva per l'impagament d'un préstec hipotecari de la mateixa entitat propietària del fons.
Les famílies en situació d'especial vulnerabilitat que hagin estat desallotjades dels seus habitatges després d'1 de gener de 2008 podran sol · licitar els immobles a partir de la posada en marxa del conveni. El lloguer tindrà una durada de dos anys i les rendes oscil · laran entre 150 euros i 400 euros al mes, amb un límit màxim del 30% dels ingressos nets totals de la unitat familiar.
Es podran beneficiar d'aquesta mesura les persones que hagin estat desallotjades del seu habitatge habitual i compleixin les següents condicions:
1. Que el desallotjament s'hagi produït com a conseqüència d'una demanda d'execució, per impagament d'un préstec hipotecari, iniciada per la mateixa entitat que constitueix el fons social d'habitatges.
2. Que el desallotjament s'hagi produït a partir del dia 1 de gener de 2008.
3. Que en el moment de presentació de la sol · licitud es trobi en les següents circumstàncies:A. Que el conjunt dels ingressos mensuals dels membres de la unitat familiar no superi el límit de tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (1597 euros acord a l'IPREM actual).B. Que cap dels membres de la unitat familiar disposi d'habitatge en propietat.
4. Que es trobi en un supòsit d'especial vulnerabilitat. Amb aquesta finalitat, s'entendran com a tals qualsevol dels següents:A. Família nombrosa, de conformitat amb la legislació vigent.B. Unitat familiar monoparental amb dos o més fills a càrrec.C. Unitat familiar de què forme part, si més no, un menor de tres anys.D. Unitat familiar en què algun dels seus membres tingui declarada discapacitat superior al 33%, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti de manera permanent per realitzar una activitat laboral.E. Unitat familiar en què el deutor es trobi en situació d'atur i hagi esgotat les prestacions per desocupació.F. Unitat familiar amb la qual convisquin, en el mateix habitatge, una o més persones que estiguin unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, i que algun dels seus membres estigui en situació personal de discapacitat, dependència, malaltia greu que els incapaciti de manera temporal o permanent per realitzar una activitat laboral.G. Unitat familiar en què hi hagi alguna víctima de violència de gènere.
Com es gestionarà aquest lloguer social
Les entitats de crèdit han de posar a disposició dels possibles beneficiaris, dels ajuntaments i diputacions provincials col · laboradors, de les organitzacions no governamentals que desenvolupin i executin projectes d'inclusió social i de la Comissió de Coordinació i Seguiment d'aquest pla, informació relativa als habitatges incloses en el seu fons social, les seves característiques bàsiques, la seva distribució per municipis i comunitats autònomes, els requisits per accedir al contracte d'arrendament i els termes bàsics d'aquest. Aquesta informació estarà disponible a les sucursals de les entitats de crèdit i les seves pàgines electròniques.
La porta de l'esperança
"Vull saber mes a mes si aquestes claus són de veritat la porta de l'esperança". Són paraules de la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha presidit l'acte de signatura del conveni del FSV. Aquí ha afirmat que el conveni recull el dret dels ciutadans que van perdre la seva casa en propietat a tenir un habitatge digne a un preu equitatiu si compleixen uns requisits determinats.
Aquest conveni, segons la vicepresidenta, pretén pal · liar la situació d'aquelles persones que van confiar en el futur, invertir per tirar endavant les seves famílies i les que les coses no els van ser ben no per la seva irresponsabilitat sinó perquè la conjuntura econòmica no era la desitjada i van perdre el que tenien.
Sáenz de Santamaría ha subratllat que en una situació de crisi com l'actual les famílies tenen dret a tornar a començar ia tenir un habitatge digne on criar els seus fills: "Hem estat justos i equitatius i hem treballat per donar una segona oportunitat molt més que merescuda a tots els que van arriscar per Espanya, per la seva família i no van poder tirar endavant ".
La vicepresidenta considera que la posada a disposició de les famílies de gairebé 6.000 habitatges no suposa un esforç excessiu per a les entitats financeres, sinó que és un esforç solidari i conjunt d'un país que vol que les famílies tinguin en una llar que els faci sentir la cobertura i protecció dels poders públics.
Més informacióLa Moncloa:

La vicepresidenta afirma que el Convenio para el Fondo Social de Viviendas es un ejemplo de solidaridad 


 La Moncloa:
Firma del convenio para el Fondo Social de Viviendas en alquiler

  
 Ministeri de Foment: Firma del convenio para el Fondo Social de Viviendas en alquilerCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS