dimecres, 25 de juliol de 2012

EL PACTE FISCAL :SI no dóna suport al pacte fiscal Solidaritat vol que la proposta també demani la independènciaPROPOSTA DEL GOVERN PER AL PLE MONOGRÀFIC
SOBRE EL PACTE FISCAL

El ple del Parlament de Catalunya:
1- Constata que la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de Finançament basat en el
Concert Econòmic va elaborar uns treballs i aprovar unes conclusions, que han
servit de base per aquesta resolució.
2- Constata que els successius sistemes de finançament que ha tingut la Generalitat
de Catalunya al llarg d’aquests 32 anys han suposat un avenç, però no han
permès resoldre els problemes de fons que pateix el nostre país. D’una banda, un
dèficit fiscal anual equivalent al 8% del PIB català, de mitjana, i que per al període
1986 – 2009 suposa un total de 289.724 M , amb l’enorme perjudici que ha
representat aquesta circumstància per al desenvolupament i el benestar del nostre
país. De l’altra, la sistemàtica manca de lleialtat institucional per part de
l’Administració General de l’Estat, incomplint normes i acords, tal i com es posa de
manifest amb la no disponibilitat del fons de competitivitat i dels recursos de la
disposició addicional tercera, relativa a les infraestructures.
3- Insta el Govern a:
a) Iniciar un procés de negociació amb el Govern espanyol d’un model de
finançament propi per a Catalunya, dins d’aquest any 2012.
b) La creació d’un grup de treball amb capacitat decisòria per fer el seguiment
d’aquesta negociació amb l’Estat, integrat pel Govern i per les forces
parlamentàries que manifestin el seu ple suport a aquesta proposta de resolució.
Aquest grup fixarà un calendari d’actuació, que anirà lligat al temps de negociació
amb l’Estat.

4- Insta el Govern a negociar i desplegar un model de finançament propi i bilateral, a
partir del contingut de les conclusions de la Comissió d’Estudi d’un Nou Model de
Finançament basat en el Concert Econòmic, i particularment tenint present els
punts següents:
- La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs estatals
suportats a Catalunya ha de correspondre a l’Agència Tributària de Catalunya,
llevat dels de naturalesa local.
- L’Agència Tributària de Catalunya, creada per la Llei 7/2007, del 17 de juliol, ha
de disposar de plena capacitat i atribucions per a l’organització i l’exercici de les
funcions pròpies de la gestió tributària. A aquests efectes, l’Agència Tributària de
Catalunya i l’Administració tributària de l’Estat podran col·laborar i subscriure
convenis i fer ús dels altres mitjans de col·laboració que considerin pertinents.
- La Generalitat ha de poder disposar de capacitat normativa i responsabilitat fiscal
sobre tots i cadascun dels impostos estatals suportats a Catalunya, en el marc de
les competències de l’Estat i de la Unió Europea.
- L’establiment d’una quota de retorn a l’Estat en concepte del cost de les
competències o els serveis comuns que afecten a Catalunya i que li són propis, i
en concepte de cooperació interterritorial, quota revisable quinquennalment i
acordada bilateralment amb l’Estat. A l’hora de determinar l’aportació a la
solidaritat que haurà d’incorporar la quota de retorn, caldrà aplicar un límit
econòmic –Catalunya no pot perdre capacitat fiscal un cop feta la contribució a la
solidaritat (respecte escrupolós al principi d’ordinalitat)- i un límit qualitatiu –els
recursos s’haurien de destinar a les polítiques més bàsiques de l’estat del
benestar-.
5- Insta el Govern a destinar de manera prioritària els nous recursos que generi el
nou model a finançar les polítiques bàsiques de l’estat del benestar, per garantir
drets bàsics i complir amb l’Estatut, a polítiques de foment del creixement
econòmic i de creació d’ocupació, així com al compliment de la legislació catalana
en matèria de limitació de dèficit i reducció d’endeutament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS