dijous, 26 d’abril de 2012

El context general de crisi continua marcant la conjuntura econòmica de Mataró


La regidora d'Administració i Atenció Ciutadana, Carolina Soler, ha Presentat aquest matí els Principals activitats incorporades a l'Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró número 29, elaborat paper Servei d'Estudis i Planificació. En AQUESTA edició s'analitzen el Conjunt d'indicadors socials i Econòmics referents a la ciutat Fins al tercer trimestre del 2011 i s'inclouen 2 Monogràfics: un sobre la temporalitat de la CONTRACTACIÓ a la ciutat i un Altre sobre l'enquesta d' imatge i Balanç de la gestió municipal.El Cap del Servei d'Estudis i Planificació de l'Ajuntament, Jordi Arderiu, ha FET 1 explicació exhaustiva de l'informe, que ja està disponible en format pdf al web municipal.La situació al món, a Espanya i CatalunyaLes PREVISIONS del Principals Organismes internacionals, han Passat de preveure 1 Creixement de l'economia mundial del 4,5% al ​​2012, a preveure'n 1 del 3,3%, en els Economies avançades S'ha Passat d'una previsió del 2,6% a l'1, 2%. És a dir, en Menys d'un any els PREVISIONS han patit 01:00 dràstica Revisió a la baixa, especialment a Europa, i més Concretament ALS Països AMB més problemes AMB el Deute sobirà, com són Grècia i Portugal, i en els Darreres semanas S'ha Vist agreujada la situació espanyola i italiana, Amb la prima de riesgo clarament a l'ALCA. Els Estats Units, AMB 1 dèficit proper al 10% i un endeutament de gairebé el 100% del PIB, presenta un Creixement previste prou bo per al 2012, de l'1, 8%, i una taxa d'atur que s'espera que no supe el 9%. Tot dependrà de si el pla d'Estímul que va presentar Obama per valor d'uns 450.000 Milions de dólars destinats a estimular el Creixement Econòmic i la creació d'ocupació d, te Els Aporteu esperats. De moment sembla que va per bon camí.Espanya i Catalunya estan patint durament Els Aporteu de la crisi. El PIB espanyol presenta un Creixement interanual del 0,3% el Darrer trimestre del 2011, mentre que a Catalunya és registra un Descens interanual del -0,1%. Els ajustos Aplicats Tant paper govern espanyol com català per intentar reduir el dèficit, tal i com s'apunta des de l'FMI, corren el riesgo d'ofegar l'economia, FET que podria retardar encara més la sortida de la crisi.La principal diferència d'Espanya i Catalunya Amb els Principals Països de la Unió Europea, és que l'Evolució desfavorable del PIB ha Anat acompanyada d'un importantíssim Creixement de la desocupació. Aquest TRET diferencial te el pseudònim Samuel Marchbanks origen a l'esclat de la bombolla immobiliària a l'Estat espanyol.Projecció demogràfica de Mataró a furts, prostitució (2012-2021)L'Institut Nacional d'Estadística (INE) defineix la Projecció de població a furts, prostitució com una simulació estadística de la grandària il 'estructura demogràfica de la població a els Propers deu anys, en cas de mantenir-se'ls Tendències i Els comportaments Demogràfics observats actualment. Emparats en AQUESTA DEFINICIÓ, S'ha FET 1 Projecció demogràfica per a Mataró Fins al 2021 utilitzant el mètode dels components, que consisteix a Afegir a la piràmide de partida dels components del Creixement demogràfic: naixements, defuncions, immigracions i emigracions.En el cas de mantenir-se'ls Tendències demogràfiques Actuals, la Projecció dibuixa quatre Escenaris: baix, mitjà-baix, mitjà-alt i alt. L'escenari mitjà-alt és el que és considera més probable del Creixement i de l'estructura demogràfica de Mataró, si be no és descarta que en el marc d'un agreujament del context socioeconòmic 'en l'escenari mitjà-baix el que acabi sent el més plausible.L'escenari mitjà-alt, salvant els distàncies, és un escenari que fa pensar en l'evolució de l'població de Mataró a la dècada dels vuitanta. Aquest escenari preveu per al 2021, per a Mataró, una població de 125.800 habitants, un Creixement d'1 mica Menys de dos mil habitants en un periode de deu anys.La construcció continua perdent efectiusLa construcció contínua sent, actualment, un dels Sectors on és destrueixen més Llocs de Treball a Mataró: al tercer trimestre del 2011 hi havia 279 assalariats Menys que un any Abans, el que en Termes relatius representa una Davallada del -13,7%, i ha situat el nom d'assalariats per sota dels 2.000, Concretament en 1.759. AQUESTA Xifra és la més baixa de Treballadors assalariats a la construcció des de Finals del 1998, i AIXÒ ha FET que en quatre anys PASSI de ser el Segon sector en QUANT a nom d'assalariats a ser el Sisè. També Els Autònoms i els empreses de la construcció presenten una línia descendent Fins al tercer trimestre del 2011, AMB 1 Descens del -10,4% i del -11,6%, respectivament.Un altre indicador del baix moment de l'construcció són els tats de construcció d'habitatges. Al 2011, a Mataró, SERVEI DE RECURSOS HUMANS van Començar a construir 188 Habitatges, Només 1 més que al 2010, i 3 més que al 2009. Certament el nom d'Habitatges iniciats és Troba Lluny dels més de 1.600 que és van Començar a construir al 2006.Descens del nom de Treballadors assalariatsPel que fa se al conjunt de l'activitat empresarial a Mataró, Els Principals indicadors mostren l'economia local continua retrocedint, i malauradament ho fa AMB més intensitat que dotze mesos enrere.Aixi, al final del tercer trimestre del 2011 hi havia 28.399 Treballadors assalariats, el que suposa 01:00 Descens del -2,9% respecte els xifres de l'any anterior. Un nom de Treballadors tan baix no és registrava des del tercer trimestre del 1999. Pel que fa a la pèrdua interanual del -2,9%, AQUESTA és Pitjor que el -1,6% d'assalariats perduts que és van registrar el mes de setembre del 2010. Les activitats més recents disponibles-les del mes de desembre-presentin un empitjorament de les xifres, en registrar-se 28.090 assalariats, un -5,4% per sota de la de fa 1 any.A l'actual pèrdua d'assalariats hi ha tingut Molt a dir el sector de la construcció, però también hi ha contribuït les Indústries manufactureres, AMB el tèxtil i la confecció al capdavant, en registrar-se una pèrdua de 280 assalariats en aquest sector en El darrer any (161 dels quals pertanyien al sector tèxtil). Actualment en el sector manufacturer de Mataró, hi ha treballant 3.999 assalariats, el 51,8% dels quals corresponen a la indústria tèxtil i de la confecció. Dintre del sector serveis, calç destacar la pèrdua de 99 assalariats a l'administració pública, i de 153 en el sector Sanitari, Sectors que s'han Vist directament ment afectats per els Reduccions pressupostàries.Pel que fa ALS Treballadors Autònoms ia les empreses, presenten la mateixa línia negativa que els hi assalariats. Aixi el nom de Treballadors per Compte propi ha caigut un -2,9% i s'enregistren 7.444; el nom d'empreses cau un -2%, arribant a les 20/3 les activitats més recents publicades paper Departament d'Empresa i Ocupació, situen en 7.441 el nom de Treballadors per Compte propi i en 3.406 el nom d'empreses a Mataró en el quart trimestre del 2011, un Descens del -2,7% i un -2,1%, respectivament, sobre Els que hi havia 1 any enrere.Recuperació del nom de llicències d'activitat i de les llicències d'obresEn un context general Negatiu, destaca l'Evolució de les llicències d'activitat com a Aspecte favorable, si Bé Pot tractar-se d'una tendència vinculada a la crisi i Processos d'Autocupació. A Finals del 3r trimestre el nom acumulat de llicències d'activitat arribava a 685, un 15,3% més que l'acumulat de l'any anterior. Aixi MATEIX, el nom de llicències d'obres también ha augmentat. Aquest incrementar S'ha centrat en les obres Menors, la qual cosa apunta cap a la rehabilitació com a possibilitat de futur per al malmès sector de la construcció. En aquest cas, a l'acumulat anual Fins el 3r trimestre del 2011 s'havien atorgat 217 permisos d'obra menor, un 30,9% més que l'any anterior.Contínua Creixent l'atur registrat, i accelera el pseudònim Samuel Marchbanks ritme de CreixementEl mercat laboral és un dels Àmbit que pateix AMB més intensitat Els Aporteu de la crisi econòmica. En tèrmits Absoluts, Els serveis és el sector més augmenta la desocupació; per edats, l'Alça més Important de l'atur te lloc entre Els majors de 44 anys; i per nivell d'Instrucció, l'incrementar més Important de desocupats te lloc entre Els que tinença estudis Secundaris.A Finals del 2011 hi havia 13.739 desocupats registrats a Mataró, el que suposa 01:00 incrementar interanual del 10,8%, i situa la taxa d'atur en el 20,5% de la població activa estimada. Les activitats més recents, publicades a través dels Butlletins de l'Observatori del mercat de Treball de Mataró, situen el nom de desocupats registrats al mes de març del 2012 a 14.346, el que suposa 1 Creixement interanual del 6,3%, i situa la taxa d'atur registrat en el 21,4%,Pel que fa a la CONTRACTACIÓ, el 2011, els empreses mataronines han Comunicat 26.220 Contractacions, 1.228 Contractes Menys que al 2010, el qual en Termes relatius representa un Descens del -4,5%. El 12,1% d'aquests Contractes han Estat fixos. Les Darreres tats disponibles de Contractació a la ciutat-que también apareixen a l'Observatori del mercat de Treball de Mataró-, situen el volum de Contractes registrats entre l'abril del 2011 i març del 2012 a 25.449, el que suposa 01:00 Descens interanual del - 8,2%.Pel que fa ALS expedients de regu lació d'ocupació d, es n'han autoritzat 36 a Mataró entre l'octubre del 2010 i setembre del 2011, que han afectat a 396 Treballadors, el que significa que el nom de Treballadors ment afectats per expedients S'ha incrementat un 43,5% respecte del MATEIX Període de l'any anterior.Consum, mobilitat i conscienciació ambientalA l'Apartat de consum, el principal indicador INDIRECTE que el mesura-la matriculació de turismes-presenta una reculada interanual del -23%. El total d'centro matriculades a la ciutat entre l'octubre del 2010 i setembre del 2011 ha Estat de 1.712, Xifra que representa el 67,1% del total de Embragatges matriculats a la ciutat Durant aquest Període. De l'Descens en la matriculació de turismes Se'n dedueix que el consum global a la ciutat és desaccelera, en part, perque s'han Acabat Els ajuts del Pla 2000E, però también perque l'atur a la ciutat contínua situat en unes cotes Molt elevades, AMB una taxa per sobre del 20%.
 
A l'Apartat de la mobilitat, la Circulació per l'autopista C-32 ha disminuït un -5,6% interanual Durant Els nou primers del 2011, assolint 01:00 intensitat Mitjana diària de 48.756 Embragatges. Pel que fa ALS Usuaris de l'autobús urbà, a l'acumulat anual Fins al mes de setembre del 2011 van haver-n'hi 4,83 Milions, Xifra que suposa 01:00 ascens del 2,5% respecte al MATEIX Període del 2010 . Els Usuaris de l'autobús interurbà, han seguit la línia ascendent dels Usuaris de l'autobús urbà, ja que entre l'octubre del 2010 i setembre del 20.011 van haver-hi 1,83 Milions de Passatgers, un 8,6% més que al MATEIX Període del 2010.El percentatge de Recollida selectiva global se al conjunt de la ciutat és mantenir Força estable Al voltant del 38%, si Bé Els diversos indicadors que componen l'Apartat evolucionin de manera diferent. El paper i la fracció orgànica redueixen el volum recollit en un -10% i un -2% interanual, respectivament. Per contra, Els envasos i el vidre s'han incrementat un 2,1% i un 1,4% interanual, respectivament. Un indicador que sembla que està esgotant el pseudònim Samuel Marchbanks Recorregut és l'entrada de Embragatges a la deixalleria, ja que en aquest informe l'indicador presenta novament 01:00 Descens interanual, AMB un valor del -0,4% interanual, la qual cosa situa el total de Embragatges que han Passat per la deixalleria a 53.352.Monogràfic sobre la temporalitat a la CONTRACTACIÓEn el primer monogràfic és fa 1 Anàlisi descriptiva de la temporalitat dels assalariats que cotitzen a l'RÈGIM general de la Seguretat Social a partir de les activitats de la mostra contínua de vinyes laborals (MCVL) de l'any 2010, des d'una doble Vessant : els assalariats en alta laboral que resideixen a Mataró-separant Els que treballen al propi municipi dels que ho fan fora-i Els assalariats en alta laboral que treballen a Mataró però que no hi resideixen. El 77,44% dels assalariats residents a Mataró tinença Contracte indefinit.La proporció entre Contractes Indefinits i temporals ha variat, ja que aquests año són precisament Els que s'han Anat eliminant en major part a causa QUANT l'atur ha Estat més Drastic. Pel que fa a la franja d'edat, continua destacant que hi ha més temporalitat entre Els joves que a la gent gran i, per Sectors, és la indústria la que te major nom de Contractes Indefinits.Monogràfic sobre l'enquesta d'imatge i Balanç de la gestió municipalEn el Segon monogràfic s'inclouen Els resultats Principals de la darrera edició de l'enquesta de percepcions ciutadana "Imatge i Balanç de la gestió municipal", realitzada paper Servei d'Avaluació i Qualitat del Departament de Presidència de la Diputació de Barcelona, ​​a partir de l'Encàrrec de l'Ajuntament de Mataró.L'enquesta va ser realitzada telefònicament a 800 persones entre el 29 de novembre i el 7 desembre de 2011 i presenta un marge d'error de + / - 3,5%.Entre les activitats més rellevants que aporta l'enquesta, que és feia cada dos anys i passarà a fertilit-es cada any, hi ha:-La Satisfacció de viure a Mataró contínua sent elevat. Tres de cada quatre persones està Molt o Bastant satisfeta de viure a la ciutat.-La visió de la ciutat és més negativa respecte l'anterior enquesta. Els enquestats veuen un futur Pròxim més pessimista, Marcat paper context socioeconòmic.-L'aspecte més valorat de la ciutat és la plajta i el mar, seguit de-La gestió municipal APROVAT AMB un 5,5 de nota Mitjana, Xifra Molt semblant a la de l'any 2010, que va ser de 5,7.-El principal problema de Mataró és l'atur (41,4%), seguit de la immigració (33,9%), a Molt distància de la Seguretat (17%) i la NETEJA (8,5%).-L'aparcament és l'les únics Aspecte de la gestió municipal que sus, AMB un 3,8 de nota, i el més valorat continua sent els platges (7,2), el transport públic (7,1) i la Recollida d 'Escombraries (6,8).-Els enquestats continuïn Pensant que els hi Estrangers no comunitaris són Molt o Bastant nombrosos.-La majoria d'la gent dice informar-se del que passa a Mataró a través dels medios gratuits Capgròs (53,6%) i Tot Mataró (52,2%). Un 11, 6% a través d'm1tv, un 10,8 del butlletí municipal, un 6,1% del web de l'Ajuntament, un 5,8% d'El Punt, i el restant, PARLANT AMB la gent.-El grau Activitats assignades dels medios Públics és elevat: el 22,1% dels enquestats declarin haver Vist m1tv en la darrera setmana i el 16,1% haver escoltat Mataró Ràdio.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS