dilluns, 30 de novembre de 2015

La dreta rància, falangistes, ELS DE LA CAVERNA, fatxes I FORÇA NUEBA, ES REPARTEIXEN EL PODER CIN EL mandati DEL PP .El germà del ministre Méndez de Vigo, nomenat director del gabinet tècnic del secretari d'Estat de Defensa. La seva altra germana, Beatriu, és secretària general del CNI. La dona del ministre és, a més, cosina segona de Morenés i del president d'Endesa. La dona del ministre d'Educació és, a més, germana d'Íñigo Pérez de Herrasti, un membre de grups d'ultradreta que va ser detingut per atacar una seu de la Generalitat de Catalunya a Madrid. I que al seu torn, és clar, és primer segon de Morenés i Prat.La seva altra germana, Beatriu, és secretària general del CNI
La dona del ministre és, a més, cosina segona de Morenés i del president d'Endesa
El BOE recull avui el nomenament de Pedro Méndez de Vigo, germà del ministre d'Educació, Cultura i Esport, com a director del gabinet tècnic del secretari d'Estat de Defensa. L'altra germana d'Íñigo Méndez de Vigo, Beatriu, és secretària general del CNI.

Pedro Méndez de Vigo, coronel de l'Exèrcit de Terra, ha estat cap de l'Àrea d'Anàlisi Geopolític de la Divisió de Coordinació i Estudis de Seguretat i Defensa, entre altres càrrecs dins de l'Exèrcit. Amb el seu nou càrrec, publicat al BOE d'avui, passarà a formar part de l'equip de Pedro Argüelles, Secretari d'Estat de Defensa.

Però la relació entre la família del ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, i el Ministeri de Defensa ve d'abans. La seva dona, María Pérez de Herrasti i Urquijo, comparteix llaços familiars amb el ministre del ram, Pedro Morenés, i amb Borja Prado, president d'Endesa. Tots tres són cosins segons -i no primers a seques, com s'ha publicat en diversos mitjans-, ja que els seus avis van ser germans. María Pérez és néta de Concepción Eulate, Pedro Morenés ho és de Joaquín Eulate i Borja Prado, de Felipe Eulate.

La dona del ministre d'Educació és, a més, germana d'Íñigo Pérez de Herrasti, un membre de grups d'ultradreta que va ser detingut per atacar una seu de la Generalitat de Catalunya a Madrid. I que al seu torn, és clar, és primer segon de Morenés i Prat.

Ordre DEF / 1248/2015, de 23 de juny, per la qual es concedeixen subvencions, en règim de concurrència competitiva, per promoure la cultura de defensa, corresponents a l'any 2015.

Primer.

La Comissió de Valoració va quedar constituïda de la següent manera:

- President: Fco. Javier Cases Álvarez, Director de la Divisió de Coordinació i Estudis de Seguretat i Defensa, de la Secretaria General de Política de Defensa.

- Vocals:

• Donya Margarita García Bru, Sotsdirectora General de Publicacions i Patrimoni Cultural, en representació de l'esmentada Subdirecció General.

• Cor. don Pedro Méndez de Vigo i Montojo, cap de l'Àrea d'Anàlisi Geopolític de la Divisió de Coordinació i Estudis de Seguretat i Defensa.

• Cor. senyor Antonio Castro Heras, cap de l'Àrea de Cultura de Defensa de la Divisió de Coordinació i Estudis de Seguretat i Defensa.

• Donya Paloma Cases Santero, Titulada Superior de la Divisió de Coordinació i Estudis de Seguretat i Defensa.

- Secretària: María Azpeitia Martín, Cap d'Unitat de la Divisió de Coordinació i Estudis de Seguretat i Defensa.

- Vocals suplents: Donya Elena Martínez Oyarzábal, Cap de la Unitat d'Estudis i Promoció de la Subdirecció General de Publicacions i Patrimoni Cultural, en qualitat de suplent de la vocal titular que representa l'esmentada Subdirecció General.

- Secretari suplent: Cap. don Joan Pérez Fernández, de la Divisió de Coordinació i Estudis de Seguretat i Defensa.

Segon.

Amb un informe previ de la Comissió de Valoració, i un cop aprovada la Proposta de Resolució Definitiva, es concedeixen subvencions, en règim de concurrència competitiva, en l'any 2015, a 54 projectes, per un import de 195.620 euros (195.620 €), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 14.01.121M2.485.03 del pressupost de despeses del Ministeri de Defensa per a l'any 2015.

Aquests beneficiaris consten en el document que com Annex I acompanya a la present Ordre, havent estat desestimades la resta de les sol·licituds presentades corresponents a 2015, amb l'excepció del que disposa l'apartat cinquè de la present Ordre.

L'adjudicació d'ajuts s'ha efectuat en aplicació dels criteris de valoració assenyalats en l'apartat onzè, punt 4, de l'Ordre de convocatòria, així com els aspectes prioritaris detallats en l'instrument de planificació estratègica de subvencions d'aplicació en l'exercici 2015, que es recull en l'apartat segon de l'esmentada convocatòria i de la quantitat assignada a l'aplicació pressupostària 14.01.121M2.485.03.

Així mateix, per a l'adjudicació de les subvencions s'ha observat l'informe previ, preceptiu i vinculant, emès pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional primera de la Llei 36/2014, de 26 de desembre , de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015 («BOE» núm. 315 de 30 de desembre), sobre la concessió de subvencions a una comunitat autònoma o als ens dependents i vinculats a ella que hagi incomplert el seu objectiu d'estabilitat pressupostària, de deute públic o de la regla de despesa.

Tercer.

Les quanties concedides com a ajuda per a cada projecte només es poden destinar pel beneficiari a cadascun dels projectes concedits que figuren en l'Annex I, no podent transvasar quantitats a altres projectes diferents.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS