dijous, 28 de novembre de 2013

El ministre Wert la Lomce i les claus de la reforma educativa . La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa . Aquestes són les principals claus de la reforma educativa :


CALENDARI
- La Lomce començarà a implantar per a Primària i Formació Professional ( FP ) Bàsica en el curs 2014-2015, mentre que a l'ESO serà en els cursos 2015-16 i 2016-2017 per al primer i tercer curs i per al segon i el quart, respectivament .
- La primera avaluació final d'ESO serà el 2017 .
- En Batxillerat , la Lomce comença per al primer curs en 2015-2016 , i per al segon en 2016-2017 . La primera avaluació final serà també el 2017 .
- La selectivitat , que se suprimeix , es manté per als alumnes que vulguin accedir a la Universitat abans del curs 2017-18 .
ASSIGNATURES I CURSOS
- Les assignatures de Primària , ESO i Batxillerat s'agrupen en : troncals ( regulades essencialment pel Govern amb una càrrega lectiva mínima del 50 % de l'horari total ) , les específiques i les de lliure configuració autonòmica ( com a llengua cooficial , amb tractament anàleg al castellà ), els horaris i continguts correspondran a les comunitats . Els centres podran complementar els tres blocs de matèries i configurar la seva oferta formativa .
- Avançament d'elecció d'itineraris en ESO . En tercer es pot optar entre Matemàtiques d'iniciació a ensenyaments acadèmiques o aplicades , en quart ( 15 anys ) , elecció entre ensenyaments orientats al Batxillerat o FP .
- En ESO , amb caràcter general , es podrà passar de curs amb dos suspensos com a màxim , sempre que no siguin simultàniament Matemàtiques i Llengua .
- El Batxillerat tindrà tres modalitats : Ciències , Arts i Humanitats i Ciències Socials . En aquest últim es fixaran dos itineraris , de manera que els que triïn Humanitats estudiaran Llatí i els altres Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials .
AVALUACIONS
- Proves nacionals comuns al final de sisè de Primària , quart d'ESO i segon de Batxillerat , dissenyades per l'administració central amb la consulta prèvia a les comunitats . Cal superar les dues últimes per obtenir els títols corresponents .
- Les administracions educatives podran establir mesures d'atenció personalitzada per a aquells alumnes que no superin l'avaluació final d'ESO .
- En acabar tercer de Primària , avaluació individualitzada per a la detecció precoç de dificultats en l'aprenentatge a càrrec de les administracions educatives .
- La realització de les proves correspon a les administracions i seran aplicades i qualificades per professorat del sistema educatiu espanyol extern al centre , encara que no sigui funcionari .
- Els resultats dels centres es publicaran en relació amb els factors socioeconòmics i socioculturals del lloc on estiguin ubicats.
- Les administracions podran establir plans específics de millora en els centres públics que no assoleixin nivells adequats .
FORMACIÓ PROFESSIONAL
- Nova FP bàsica de dos cursos obligatoris per a alumnes d'entre 15 i 17 anys amb dificultats d'aprenentatge que hagin acabat tercer o , excepcionalment , segon d'ESO . Servirà per obtenir el títol de l'ESO i passar a FP de grau mitjà .
CASTELLÀ
- El castellà és llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'Estat i les llengües cooficials ho són també en les respectives comunitats d'acord amb els seus Estatuts i normativa aplicable .
- El Govern avançarà el pagament de l'escolarització privada d'aquells alumnes que no tinguin garantit l'aprenentatge en castellà als centres públics o concertats de les comunitats amb llengua cooficial , i l'hi descomptarà a aquestes del finançament autonòmic que els correspongui .
RELIGIÓ
- L'assignatura de Religió , voluntària , tindrà com alternatives obligatòries Valors Socials i Cívics (Primària ) i Valors Ètics (Secundària ) , que també podran escollir com a opcionals . Desapareix Educació per a la Ciutadania .
CENTRES
- Els membres de l'equip directiu del centre i els professors seran considerats autoritat pública .
- El nomenament dels directors , per quatre anys , es farà prèvia avaluació positiva del seu treball , sota criteris públics i objectius en els quals s'inclouran les avaluacions individualitzades dels alumnes .
- Els directors dels centres públics hauran d'acreditar cinc anys de docència i un curs específic de formació . Podran fixar requisits i mèrits per als llocs docents . Les comissions de selecció estaran formades per representants de l'administració ( més del 50 %) i del centre .
- El consell escolar del centre tindran funcions essencialment consultives .
- Els centres que diferencien per sexe no hauran de " justificar de manera objectiva i raonada " aquest model educatiu per optar al concert , i es permetrà que tornin a sol · licitar aquells als quals se'ls va denegar el 2013 per educar de forma separada .
- Les comunitats podran convocar concursos públics per a la construcció i gestió de centres concertats sobre sòl públic dotacional .
ALTRES
- El Ministeri promourà el préstec gratuït de llibres de text i altres materials per a l'educació bàsica en els centres sostinguts amb fons públics .
- Les administracions han de promoure la pràctica diària de l'esport i l'exercici físic dels alumnes durant la jornada escolar .
- El Govern pot regular i gestionar , dins l'àmbit de l'esport d'alt nivell i la regulació de l'esport federat estatal, centres de titularitat estatal que imparteixin els ensenyaments esportius de grau superior a distància a tot Espanya .
- En l'oferta d'educació a distància es podran establir criteris específics addicionals davant les situacions personals i laborals de les persones adultes .
- Els alumnes amb títol o estudis equivalents al batxillerat de països extracomunitaris podran accedir a les universitats espanyoles sempre que superin els procediments d'admissió específics que n'hi ha.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS