dissabte, 2 de març de 2013

La responsabilitat civil en els accidents de trànsit. Accidents de circulació.
L'existència d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil fa que sigui la companyia asseguradora del vehicle culpable de l'accident estigui obligada a indemnitzar el perjudicat.

Serà necessària denúncia i l'exercici de l'acusació particular per aconseguir la indemnització a la qual dret el perjudicat. La quantia de la indemnització vindrà determinada per l'aplicació del barem, aquests, són actualitzats anualment, segons estableix el Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre.

Indemnitzacions.

Qui pateix un dany corporal o un menyscabament als seus béns derivat d'un acte dolós o negligent d'un altre, aquest, dret a ser indemnitzat.

La indemnització pot establir l'òrgan judicial mitjançant un procediment civil o penal.

La Responsabilitat Extracontractual es basa en l'article 1.902 del Codi Civil, que estableix que qui per acció o omissió causi un dany a un altre, intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.
Drets dels Passatgers

Davant un accident de trànsit l'ocupant o passatger dret a una indemnització, sigui per part de la companyia d'assegurances d'un vehicle tercer causant del sinistre o de la Ccmpañía del vehicle on el mateix viatja com a passatger. Dependrà de qui sigui el culpable de l'accident.
Drets dels Vianants o ciclistes

El vianant o ciclista que és víctima d'un atropellament, dret a percebre assistència sanitària a més d'una indemnització.

Barem 2013 de Indemnitzacions per danys produïts en Accidents de Trànsit

Diari Oficial de ESTAT.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/30/pdfs/BOE-A-2013-945.pdfhttp://www.boe.es/boe/dias/2013/01/30/pdfs/BOE-A-2013-945.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS