diumenge, 15 d’abril de 2012

Ens hem de felicitar perquè Solidaritat ha aconseguit que el Parlament aprovi els punts 1, 3 i 4 amb els vots de SI, CiU i ERC:


Alfons López i Tena, representant del Subgrup Parlamentari de Solidaritat Cata-lana per la Independència, d’acord amb el que estableixen els articles 132 i 133 del Reglament del Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al Debat general sobre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics (tram. 255-00004/09).
La situació econòmica del nostre país en aquests moments és critica. L’economia catalana, tradicionalment productiva (tant industrial com agrà-ria), dinàmica i articulada sobre una xarxa de petites i mitjanes empreses que donen entitat a l’anomenat Arc Mediterrani, pateix les conseqüències del robatori fiscal i la supeditació als interessos de l’Estat espanyol, anta-gònics als nostres. Els intents de frenar l’avenç del Port de Barcelona, no construint el transport per a la sortida de les mercaderies; el bloqueig polí-tic per al desenvolupament i el creixement de l’aeroport del Prat com un au-tèntic enllaç internacional; la presentació de l’eix de comunicacions central per enfosquir el mediterrani com el millor projecte de connexió ferroviari amb Eu-ropa en són alguns exemples.
L’absència d’inversions en infraestructures (cosa que incrementa el risc d’accidents i posa en perill la vida dels catalans), recerca i desenvolupament, en educació i beques, en ajudes als treballadors i emprenedors, com a conse-qüència de l’espoliació fiscal, ha comportat una crisi social i econòmica esfere-ïdora, amb més del 30% d’índex de fracàs escolar i més del 20% d’atur, la sor-tida de joves a altres països en recerca d’un futur millor, i el tancament de desenes de milers d’empreses. Això, i la centralització del teixit econòmic i financer al voltant de Madrid, amb una espanyolització premeditada de l’economia peninsular, devasta l’economia catalana.
L'espoliació fiscal, el robatori fiscal, és una sagnia contínua que afebleix Cata-lunya i la resta dels Països Catalans i que esdevé del tot insostenible en mo-ments de crisi: els 16.000 a 20.000 milions d’euros anuals de robatori fiscal que sostreuen a Catalunya sense retorn (de 25.000.000.000€ a 29.000.000.000€, tenint en compte el conjunt dels Països Catalans) tenen efectes directes en la pèrdua de la qualitat de vida de la ciutadania, de les per-sones. Amb aquests recursos podríem construir un país sense retallades i amb capacitat per sortir de la crisi, garantir i estendre l’Estat del Benestar i recon-duir la situació actual (les dades recents ens mostren que un 20,4% de la po-blació catalana viu al llindar de la pobresa).
Es constata, per tant, que la situació crítica en la qual es troba l’economia del nostre país en totes les vessants (mercat laboral, polítiques socials o situació financera de la Generalitat) només es podrà revertir amb la fi de la dependèn-cia política i econòmica respecte Espanya.
El Parlament de Catalunya constata que el principal fre per a la recupe-ració econòmica de Catalunya i el principal motiu de les retallades que pateixen els catalans i catalanes és l’espoli fiscal de 16.000 a 20.000 milions d’euros d’impostos que paguem els catalans a Espanya i no tor-nen al nostre país. Amb aquests recursos podríem incrementar els in-gressos no financers de la Generalitat de Catalunya en un 70%.
2. El Parlament de Catalunya considera que la via de l’Estat propi és la més eficaç per aconseguir l’objectiu que sigui la Generalitat de Catalunya qui recapti tots els impostos que paguen els catalans i les catalanes i poder acabar així amb l’espoli fiscal que patim.
3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a informar la ciutadania i l’opinió pública que el principal fre per a la recuperació econòmica de Catalunya i el principal motiu de les retallades que pateixen els catalans i les catalanes és l’espoli fiscal de 16.000 a 20.000 mi-lions d’euros que patim.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a detallar i fer públics tots els incompliments i deutes del Govern de l’Estat amb Catalunya en matèria d’inversions i transferències de recursos econò-mics.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a impulsar els instruments jurídics i polítics necessaris per tal de no aplicar a Cata-lunya l’amnistia fiscal anunciada pel Govern de l’Estat.
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no aplicar noves retallades al Pressupost aprovat per aquest any 2012, especial-ment en els àmbits de la sanitat, educació, serveis socials, inversions productives i ajudes a l’empresa i a la creació d’ocupació.
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a convocar durant l’any 2012 la nova promoció anunciada de 500 agents de la Poli-cia de la Generalitat-Cos de Mossos d'Esquadra i 100 del cos de bom-bers.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS