dilluns, 12 de març de 2012

Què és un *ERE


Formi expedient Regulació Empro (*ERE)
Què és un *ERE (Expedient de Regulació Empro)Tot sobre Expedient de Regulació Empro (*ERE) Casos d'Expedient de Regulació Empro. Acomiadaments d'empreses (Espanya, EE.UU, Món) Calcular quitança acomiado Trobar treball i Ofertes d'ocupació
NOVA !!! Cerca i troba tot sobre *ERE!!! NOU
Especialista en Expedient de *Reguación Ocupació (*ERE)
Elsa Garrigues, especialista en *ERE i Acomiadaments
Accedeix GRATIS a TOT SOBRE EXPEDIENT de *REGULACION!!
Per a tu que estàs en situació de *ERE, hem recopilat tota la informació sobre Expedient de Regulació d'Ocupació.
I recorda, tots els recursos són GRATIS.
Nº d'aturats avui a Espanya......4.012.020 persones (17,4%)
Previsió parats en 2010........... 5.200.000 persones (20,2%)
TOT SOBRE *EXPENDIENTE *REGULACION OCUPACIÓ i ACOMIADAMENTS
Si estàs en situació de *ERE, aquí tens les claus de l'Expedient de Regulació.
Expedient de Regulació d'Ocupació (*ERE)
Què és un Expedient de Regulació d'Ocupació (*ERE)?
L'expedient de regulació d'ocupació, abreujat amb les seves sigles, *ERE, és un procediment administratiu contemplat en la legislació espanyola mitjançant el qual una empresa en crisi busca obtenir autorització administrativa per suspendre o acomiadar molts treballadors.
L'expedient de regulació s'utilitza per a la reducció de la jornada laboral, la suspensió o extinció del contracte de treball.
En el procediment de *ERE, se sol·licita autorització a l'Autoritat Laboral competent per acomiadar o suspendre al treballadors en un marc en el qual es garanteixen els drets dels treballadors.
Qui inicia l'Expedient de Regulació?
Normalment és l'empresari d'una empresa gran qui inicia el *ERE. També poden sol·licitar-ho els treballadors a través dels seus representants legals, quan consideren que el fet que l'empresa no ho faci pot causar-los un perjudici major.
Circumstàncies per tramitar l'expedient de regulació
La tramitació d'un Expedient de Regulació d'Ocupació (*ERE) només es pot iniciar si concorren les següents circumstàncies previstes per la llei: Desaparició de la personalitat jurídica de l'empresa.
Acomiadament col·lectiu o suspensió del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de la producció, quan l'objectiu sigui millorar la viabilitat de l'empresa o aquesta sigui impossible.
Suspensió o extinció del contracte per causes de força major, és a dir, circumstàncies no previstes que impedeixen el desenvolupament normal de l'activitat com un incendi.
Acomiadament col·lectiu, la causa principal dels *ERE
Un acomiadament col·lectiu, és quan l'acomiadament de la plantilla (no del centre de treball) afecta a:
10 treballadors, en una empresa de menys de 100 empleats.
10% dels treballadors, en una empresa d'entre 100 i 300 empleats.
30 treballadors, en una empresa de 300 o més empleats.
En conseqüència, en cas d'acomiadaments inferiors al nombre anteriorment citat, hauran de realitzar-se acudint a l'extinció del contracte per causes objectives.
Exempció d'autorització administrativa pel *ERE
No serà necessari sol·licitar autorització administrativa per acomiadar col·lectivament (encara que sí de realitzar consultes amb els representants dels treballadors) en els casos de:
Declaració de fallida, quan els síndics han acordat la no continuïtat de l'activitat empresarial o de concurs de creditors d'empresari no comerciant,
Suposats de cessament d'activitat de l'empresa per decisió judicial.
Procediment per realitzar un Expedient de regulació
El *ERE té 3 etapes d'actuació:
- Període de consultes i diàleg entre treballadors i empresa,
- Enviament de l'expedient de regulació a l'Autoritat laboral,
- Resolució de l'expedient per part de l'Autoritat laboral.
ETAPA 1: Període de consultes i diàleg entre treballadors i empresa
L'empresari envia un avís als treballadors o als seus representants legals per iniciar un període de consultes i diàleg per reduir els efectes de la regulació d'ocupació i aconseguir un acord entre les parts (dies d'indemnització, recol·locació, etc.).
Aquesta negociació no pot ser inferior a 30 dies. En el cas de les empreses de menys de 50 treballadors aquest període es redueix a 15 dies.
No obstant això, si s'aconsegueix un acord es pot finalitzar la negociació en qualsevol moment, tret que el pacte consisteixi en l'acomiadament de treballadors. En aquest cas, encara que hi hagi acord, és necessari que el període de consultes tingui una durada mínima de 15 dies.
Són representants dels treballadors: els comitès d'empresa, delegats de personal dels centres possiblement afectats per la reducció de plantilla, i els delegats sindicals que existeixin en l'empresa.
Si no existeixen representants dels treballadors en l'o els centres afectats, els treballadors podran intervenir directament per mitjà de 5 representants (com a màxim).
[saber més sobre Representants dels treballadors]
ETAPA 2: Enviament de l'Expedient de Regulació a l'Autoritat laboral
La sol·licitud d'Expedient de regulació d'ocupació ha de ser enviada a l'Autoritat laboral competent per obtenir l'autorització d'acomiadar als treballadors. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de diversos documents com la memòria explicativa de les causes i motius de l'acomiadament col·lectiu, la documentació que acredita l'estat de l'empresa, i el nombre i funcions dels treballadors afectats. [saber més sobre Documents a enviar pel *ERE]
L'Autoritat laboral competent pot ser l'Administració Central o bé les Comunitats Autònomes que han rebut el traspàs de les competències en matèria de regulació d'ocupació.
[saber més sobre Formularis d'Expedient de Regulació]
ETAPA 3: Resolució d'Expedient de Regulació per part de l'Autoritat laboral
Recepció de la sol·licitud de Regulació:
L'Autoritat laboral competent comprovarà que la sol·licitud de Regulació d'ocupació reuneix els requisits exigits per la llei, donant 10 dies hàbils a l'empresa per esmenar errors. Si l'empresa no ho fa, s'arxivarà el *ERE. A més, l'Autoritat laboral informarà a l'Oficina d'Ocupació i sol·licitarà un informe a la Inspecció de Treball que disposarà de 10 dies per realitzar-ho.

Resolució de l'Expedient de Regulació:
L'Autoritat Laboral disposa de 15 dies naturals a partir de la comunicació de la conclusió del període de consultes, per estimar o desestimar, tot o part, de la sol·licitud de regulació.
La resolució inclou la data dels efectes, les indemnitzacions als treballadors en els casos d'extinció de la relació laboral i la declaració de la situació legal de desocupació dels treballadors afectats. [saber més sobre La resolució de l'expedient de regulació]
Indemnització per acomiadament del treballador
Si finalment els treballadors són acomiadats, tenen dret a la indemnització pactada durant la negociació entre els representants dels treballadors i l'empresa.
La indemnització mai podrà ser inferior a l'establerta com a obligatòria per la llei : 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats. En cas de força major l'Autoritat laboral pot acordar que la totalitat o una part de la indemnització que correspongui als treballadors afectats sigui satisfeta pel Fons de Garantia Salarial.
Des d'aquesta web, pots calcular l'import de la teva quitança d'acomiadament (gratis).
Actuació una vegada dictada la resolució de l'expedient
Actuació de l'empresa:
Extingir els contractes de treball, fent efectives les indemnitzacions fixades.
Recórrer contra la resolució dictada en cas de no estar d'acord amb la mateixa.
Actuació dels treballadors:
En els casos que s'aprovi la reducció de la jornada, la suspensió o extinció de la relació laboral, el treballador pot:
Recórrer contra la resolució adoptada de no estar d'acord amb ella.
Sol·licitar la seva prestació per desocupació (atur) davant el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Calcula la teva Quitança. *Indemnidad Acomiadament.
Calculadora de Quitança
Dilluns, 12 de Març de 2012
Representants dels treballadors (sindicats,...)
Defensa del Treballador
Dilluns, 12 de Març de 2012
Acomiadaments a Espanya i Món (empreses amb *ERE i acomiadaments col·lectius)
Rànquing Acomiadaments a Espanya
Dilluns, 12 de Març de 2012
Ajudes econòmiques per a treballador acomiadat de més de 60 anys.
Ajudes per a Treballador de
més de 60 anys
Dilluns, 12 de Març de 2012
Lleis del treballador. Llei empro del BOE. Dret Laboral
Lleis Laborals
Dilluns, 12 de Març de 2012
Models d'actes i formularis per realitzar un Expedient de Regulació Empro
Models d'Actes de *ERE
Dilluns, 12 de Març de 2012
MÉS DE 30 *ARTICULOS SOBRE EXPEDIENT *REGULACION OCUPACIÓ ! ACCEDEIX GRATIS A TOT SOBRE *ERE ARA!
Últims 15 articles sobre expedient de regulació empro (*ERE), desocupació i acomiadament
A continuació els més recents 15 articles actualitzats. Tenim més de 30 articles en total. Prem en l'article per accedir a la informació!
Accedeix a 30 articles sobri Formi expedient Regulació i aconsegueix millorar la teva situació de *ERE ! És realment *increible.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS