dissabte, 17 de juny de 2017

Escandalosa situació, desapareixen 157.000 cotitzacions a la Seguretat Social efectuades per 15.096 funcionaris i funcionàries de l'Administració de Justícia el Ministeri de Justícia es mostra incapaç d'obligar al Govern de Mariano Rajoy, a complir l'ordenat pels jutges, qualsevol empresa privada que es trobés en aquesta situació estaria ja sotmesa a un judici penal per delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, castigats amb penes de presó., però és MARIANO i lA SEVA CAVERNA.


El Ministeri de Justícia ha comunicat als sindicats del sector que la Tresoreria General de la Seguretat Social afirma no haver rebut aquestes quotes ni tampoc les quantitats corresponents a la quota patronal que el Ministeri de Justícia afirma haver transferit sense poder justificar-ho documentalment.

L'existència d'aquestes "llacunes de cotització" (períodes d'entre 1 i 30 dies que no consten com cotitzats entre 1990 i 2004 tot i que sí van ser efectivament treballats) ha vingut sent denunciada per CCOO des de fa anys. Fruit de les contínues reclamacions del sindicat i del personal afectat, el Ministeri de Justícia va arribar a un acord amb les organitzacions sindicals publicat al BOE de 20 de gener de 2016 a què es recollia que "El Ministeri de Justícia es compromet a continuar impulsant la correcció de qualsevol incidència que, esdevinguda en legislatures passades, va poder haver generat errors o omissions en les cotitzacions de Seguretat Social del personal que en aquell moment era interí, continuant la tasca empresa fins al moment en la recerca de solucions globals i definitives ".

Gairebé un any i mig després de la signatura d'aquest acord el Ministeri de Justícia segueix sense complir el seu compromís i en una reunió de la taula sectorial de negociació celebrada el passat 1 de juny va informar als representants sindicals que, segons les seves dades, apareixen unes 157.000 llacunes de cotització que afecten 15.096 persones, havent totes elles patit en les seves nòmines el descompte de les quotes corresponents a aquests períodes no reconeguts, quantitats que en l'actualitat estan desaparegudes i que, en cas de jubilació, no poden acreditar aquests períodes com cotitzats per al càlcul de la seva pensió.

Des del sindicat denuncien la "gravetat màxima d'aquest assumpte" ja que, a part dels efectes perniciosos per al personal afectat ja assenyalats, els diners descomptat de les seves nòmines als i les treballadores més els diners de la part de cotització corresponent al Ministeri de Justícia com a empresa (centenars de milers d'euros segons el sindicat) ha desaparegut, ja que la Tresoreria General de la Seguretat Social nega haver-ho rebut mentre que el Ministeri de Justícia afirma haver-ho abonat però no troba la justificació documental corresponent.

A més d'aquesta escandalosa situació, en relació amb períodes anteriors a 1990 en què el personal interí de l'Administració de Justícia no estava adscrit a cap règim de Seguretat Social, s'han produït diverses sentències en els jutjats centrals del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Nacional que condemnen al Ministeri de Justícia a donar d'alta a la Seguretat Social als que acreditin que efectivament van treballar. Aquestes sentències i la seva extensió d'efectes als centenars de treballadors afectats estan sent incomplertes pel Govern de Mariano Rajoy, ja que la Tresoreria General de la Seguretat Social, sota l'excusa que no és l'organisme condemnat per les resolucions judicials (es condemna al Ministeri de Justícia), es nega a donar compliment a les sentències i segueix sense reconèixer aquests períodes treballats, mentre el Ministeri de Justícia es mostra incapaç d'obligar el Govern a complir l'ordenat pels jutges, sent una vegada més els treballadors i les treballadores els que resultaran perjudicades en el càlcul o fins i tot en la percepció o no de les seves pensions de jubilació.

CCOO denuncia que qualsevol empresa privada que es trobés en aquesta situació de no poder justificar els ingressos de les quotes de la Seguretat Social dels seus treballadors estaria ja sotmesa a un judici penal per delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, castigats amb penes de presó, mentre que el Ministeri de Justícia, la Seguretat Social i, per tant, els governs dels últims 27 anys són incapaços d'explicar a on van anar a parar aquests centenars de milers d'euros que van ser cobrats als treballadors i que, per ara , no està justificat que hagin arribat al seu destí legal.

Com a via de solució a aquest gravíssim problema, a través dels Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats Comissions Obreres ha proposat una esmena al projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat de 2107 perquè es reconegui el dret a ser donats d'alta a la seguretat Social aquests períodes de treball realitzats i que no consten com a cotitzats, tal com recullen les sentències judicials. Aquesta esmena ha estat rebutjada pel Partit Popular i per la resta de grups que han donat suport els seus pressupostos, fet que suposa una mostra més, segons el parer d'aquest sindicat, de la manca de voluntat política d'aquest Govern per complir els seus propis compromisos, en aquest cas, amb els treballadors i treballadores de l'Administració de Justícia i els seus representants sindicals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS