dijous, 20 de desembre de 2012

QUE CATALUNYA PUGUI ESDEVENIR UN ESTAT EN EL MARC EUROPEU PRIORITATS DEL GOVERN PER A LA TRANSICIÓ NACIONAL. X LEGISLATURA1. Acord entre CIU i ERC sobre la transició nacional i el procés de consulta sobre el
futur polític de Catalunya (annex 1).
ÒRGANS I INSTRUMENTS PER GARANTIR LA TRANSICIÓ NACIONAL:
2. Fer  efectiu,  durant  el  2013,  el  desplegament  de  l’Administració  Tributària
catalana a partir de les accions endegades per l'actual Govern i de les quals es
derivin el pla directiu, el projecte executiu i la Llei de l’Administració Tributària
catalana.
3. Impulsar la transformació de l’ICF en el banc públic de Catalunya (Llei de la
banca pública).
4. Elaborar un pla i dissenyar l’Administració i la Tresoreria de la Seguretat Social
catalana per garantir la percepció futura en qualsevol cas, de les pensions i
prestacions d’atur als catalans.
5. Elaborar un pla per a la transitorietat jurídica i per a l’assumpció de les funcions i
el  desenvolupament  de  les  estructures  de  l’Administració  de  Justícia  de
Catalunya.

6. Impulsar  la  Llei  de  la  Policia  de  Catalunya,  adaptant  el  Cos  dels  Mossos
d’Esquadra.
7. Impulsar  la  internacionalització  del  dret  de  decidir  del  poble  de  Catalunya  i
redactar un pla interdepartamental per a la transició nacional.
8. Elaborar un pla per assumir la gestió, el transport i la distribució de l’energia i la
gestió  de  l’aigua,  i  de  les  principals  infraestructures  logístiques  que  són
competència de l’Estat a Catalunya (aeroports, ports, ferrocarril).
9. Creació dels instruments d’administració electoral a fi d’assegurar la correcta
celebració de la consulta.
10. Impulsar la Llei dels governs locals (racionalitzar i simplificar l’administració
local),  la  Llei  de  finançament local  i  la  Llei  d’Aran.  Assumir  un  model  propi
d’organització territorial (municipis, comarques i vegueries).
11. Impulsar la Llei de la funció pública i de la direcció pública catalana.

MESURES PER ABORDAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA:
12. Impulsar  la Llei  de simplificació  de l’activitat econòmica i la finestreta única
empresarial, i agilitzar la tramitació municipal mitjançant una llei òmnibus local
de simplificació de l’activitat.
13. Impulsar la Llei de suport al treball autònom i a l’emprenedoria (a les petites i
mitjanes empreses, en la línia del que estableix l’Small Business Act).
14. Impulsar la Llei de contractes del sector públic.
15. Desplegar mesures de suport a la indústria: polítiques de clusterització, eixos
tractors, suport i acompanyament a l’empresa catalana en el mercat de béns i
serveis de l’Administració Pública.
16. Impulsar la Llei d’ocupació de Catalunya i del SOC: creació del marc català de
relacions laborals (reforçar el consell de les relacions laborals de Catalunya).
17. Prioritzar  l’ajut  i  el  suport  a  la  internacionalització  i  a  l’exportació  de  les
empreses catalanes, així com la captació d’inversió estrangera.
18. Impulsar la Llei reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires.
19. Elaborar i implantar un pla de suport a la creació de les cooperatives de treball i
recuperar el pla ARACOOP.

20. Continuar  desplegant  el  Pla  Estratègic  Nacional  de  Suport  a  l’Agricultura  i
l’Alimentació (PENSAA) per implementar mesures que donin més viabilitat al
sector primari.
21. Impulsar la Llei de la Formació Professional per avançar cap a la integració
efectiva dels subsistemes (inicial, contínua i ocupacional).
22. Alinear les estratègies catalanes de foment de l’RDI amb les polítiques d’Europa
2020 (Horizon 2020), aprofitant els consensos generats en el marc del Pacte
Nacional per a la Recerca i la Innovació.
23. Fomentar la integració  i  la  internacionalització  de les  actuals  estructures de
recerca,  innovació  i  transferència  tecnològica  que  conformen  el  sistema
d’innovació català. Aprofundir en el rendiment de comptes i en la millora de
l'avaluació dels resultats i el funcionament del sistema de recerca i innovació
català.
24. Estimular la creació d'empreses des dels centres de recerca tecnològics i les
universitats,  i fomentar la formació de perfils mixtos entre el món científic i
l’empresarial,  que  afavoreixin  la  transferència  de  coneixement  amb  la
incorporació  d’investigadors  predoctorals  i  postdoctorals  a  l’empresa,  com
també  augmentar  el  contacte  i  el  coneixement  del  talent  científic  català  a
l’exterior.
25. Reforçar i racionalitzar l’actual xarxa de delegacions perquè integrin tots els
organismes de representació exterior (ACC1Ó, Agència de Turisme, ICEC, Institut
Ramon  Llull,  ACCD)  orientant,  prioritàriament,  la  seva  acció  al  suport  de  la
internacionalització de la nostra economia.

26. Crear  un  observatori  de  la  xarxa  viària  de  Catalunya  que  centralitzi  tota  la
informació relativa a la xarxa viària d’alta capacitat i a la xarxa en règim de
concessió,  analitzant  la  gestió  econòmica  dels  trams  concessionats  amb
l’objectiu d’intentar abaratir o congelar les tarifes sense contraprestació a canvi.
27. Consolidar el sistema de descomptes a comportaments eficients dels usuaris de
la  xarxa  d’autopistes  i  introduir  les  noves  polítiques  europees  sobre
l’Eurovinyeta, com també treballar per corregir la situació de greuge històric
amb  relació  amb  la  resta  de  l’Estat,  reclamant-li  la  creació  del  fons  per  a
l’homogeneïtzació, el rescat selectiu i les bonificacions dels peatges.
28. Davant de la dramàtica caiguda d’ingressos impositius que han patit totes les
administracions públiques com a conseqüència de la greu crisi econòmica, i més
enllà dels ajustaments de despesa que cal aplicar, s’ha de distribuir de forma
més equitativa la càrrega fiscal (annex 3. Política econòmica i pressupostària per
a la transició nacional).

29. Elaborar  un  pla  de  lluita  contra  el  frau  fiscal  el  2013,  vinculat  als  recursos
destinats al desplegament de l’Agència Tributària, en els impostos recaptats i
gestionats per la Generalitat.
MESURES  PER GARANTIR  I  ENFORTIR LA  COHESIÓ  SOCIAL  I  ELS  SERVEIS
PÚBLICS:
30. Elaborar un contracte programa que vinculi la futura recuperació dels ingressos
globals de la Generalitat a la recuperació de la despesa i la inversió pública
destinades  a  impulsar  el  creixement  econòmic  i  unes polítiques  socials  més
justes.
31. Impulsar un Pacte Nacional contra la Pobresa i l’Exclusió Social.
32. Impulsar, en el marc de la legislació catalana, la millora de la regulació dels
productes financers i de la dació en pagament.
33. Treballar per assegurar la continuïtat dels centres especials de treball i inserció
laboral de persones discapacitades en risc per les retallades a les polítiques
actives d’ocupació per part de l’Estat.
34. Potenciar un fons i un servei de rescat de famílies, potenciar la mediació entre
entitats financeres i famílies en els processos de desnonaments i la disposició
d’una xarxa de pisos d’emergència. Potenciar el servei de l’Ofideute.
35. Impulsar una Llei de reforma de la renda mínima d’inserció per superar el Decret
384/2011 i evitar l’exclusió social. 

36. Garantir l’estabilitat de les entitats del Tercer Sector Social com una de les peces
bàsiques en el sistema de serveis socials del nostre país (taula permanent amb
el sector per minimitzar el problemes de tresoreria).
37. Defensar el sistema educatiu català i de la immersió lingüística com un pilar
fonamental de la societat catalana.
38. Garantir que tota la ciutadania tingui dret i accés a l’assistència sanitària pública.
39. Desplegar de manera efectiva el Pla de suport a la família 2012-2016, perquè és
una  institució  bàsica  de  la  nostra  societat.  Desenvolupar  un  pacte
intergeneracional que garanteixi la presència de persones grans en els diversos
àmbits de la societat.
40. Promoure  el  Pacte  per  la  infància  a  Catalunya,  amb  especial  atenció  a  les
mesures de lluita contra la pobresa infantil.

41. Exercir plenament les competències com a entitat competent i autoritat central
reconeguda pel Conveni de l’Haia, en els processos d’adopció internacional.
42. Impulsar la Llei catalana de promoció de l’autonomia personal.
Es crearan grups de treball entre CiU i ERC per consensuar mesures en alguns dels
àmbits més complexos de la governabilitat:
43. Abordar mesures correctores i consensos que garanteixin el bon funcionament
del sistema educatiu (incloent-hi l’etapa educativa 0-3 i 3-6) i una escola catalana
inclusiva, catalana, fonamentada en els principis de qualitat, proximitat, equitat i
coeducació, d’acord amb la LEC.
44. Abordar reformes estructurals en el sistema de salut per eliminar les causes
que generen ineficiència econòmica i que no suposin renúncies al principi de
gratuïtat i universalitat en allò essencial. Seguiment dels processos de reforma
del Servei Català de la Salut i de l’Institut Català de la Salut.
45. Establir i consensuar mesures d’estalvi i racionalització en l’àmbit de la funció
pública  per  acordar  un  pla  d’acció  per  minimitzar  les  conseqüències  dels
ajustaments pressupostaris.
46. Afrontar  una  reforma  en  profunditat  dels  sistema  de  governança  de  les
universitats catalanes que permeti una gestió més eficaç per a la millora de la
qualitat i de l’excel·lència; alhora, cal assegurar un model d’universitat inclusiu
socialment i territorialment mitjançant un sistema just i equitatiu de matrícules i
de beques.
47. Mantenir  la  competitivitat  dels  mitjans  de  la  Corporació  Catalana  de  Mitjans
Audiovisuals, mitjançant la producció pròpia i internacionalitzant i exportant els
seus productes, minimitzant les bosses d’ineficiència que hi ha.

PER UNA ADMINISTRACIÓ I UNA DEMOCRÀCIA DE MÉS QUALITAT:
48. Impulsar la Llei electoral catalana.
49. Impulsar la Llei de la transparència i l’accés a la informació pública (ponència
parlamentària constituïda en la legislatura IX).
50. Impulsar la Llei d’igualtat entre homes i dones.
51. Abordar  la  gestió  de  la  seguretat  i  de  l’ordre  públic  de  les  mobilitzacions
ciutadanes.

MESURES PER UN PAÍS MÉS SOSTENIBLE:
52. Elaborar  un  Pacte  Nacional  sobre  polítiques  de  sostenibilitat  (Llei  del  canvi
climàtic,  Llei  de  la  biodiversitat,  política  energètica)  i  per  a  l’impuls  i  el
desenvolupament de l’economia verda com a àmbit estratègic.
53. Mantenir  i  renovar  el  compromís  del  Govern  en  la  defensa  dels  cabals
ambientals del riu Ebre establerts per la Comissió de Sostenibilitat de les Terres
de l’Ebre, i continuar treballant per la recuperació dels cabals del riu Ter.
54. Impulsar una Llei del bosc que integri els mecanismes per afavorir l’aparició d’un
sector forestal productiu, diversificat i rendible, juntament amb els mecanismes
de protecció, de lliure accés i de prevenció i gestió dels desastres naturals.
55. Impulsar  la Llei  de seguretat  civil  i  emergències,  i avaluar  l’aplicació  de  les
mesures acordades en l’àmbit de la prevenció d’incendis en el Ple sobre l’incendi
d’Horta de Sant Joan.
56. Aprovar i desplegar el Pla de Transports de Viatgers per Carretera (2013-2018),
el Pla Director d’Infraestructures (2011-2020) i els plans de mobilitat territorials
pendents,  avançant  en  la  integració  tarifària  i  introduint  bonificacions  als
territoris menys poblats i implantant de la T-mobilitat com a mecanisme que
permeti avançar en la qualitat del transport públic.

IDENTITAT, LLENGUA I CULTURA:
57. Donar suport al reconeixement internacional de noves federacions esportives
catalanes.
58. Impulsar  la  participació  de  Catalunya  a  la  UNESCO  i  a  altres  organismes
internacionals de caràcter cultural.
59. Desplegar,  de  forma  ambiciosa,  el  marc  normatiu  que  impulsa  el  català  en
alguns àmbits en què la nostra llengua es troba minoritzada, com ara el cinema,
el consum o la immigració.
60. Redissenyar l’Acord Nacional de Cultura per què esdevingui el full de ruta, des
d’un punt de vista cultural, del futur Estat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS