dijous, 6 de setembre de 2012

Solidaritat Catalana per la Independència publica els sous dels diputats i en demana un estalvi de cinc milions d’euros . La M.H. Nuria de Gispert Presidenta del Parlament continuaria cobrant 130.011 € anuals, més les despeses en desplaçament d’entre 21.605,22 € i 30.411,92 € anuals atès que, segons el diputat, “és la segona autoritat del país” .

 Sobre les retribucions dels diputats i diputades al Parlament de Catalunya
La proposta de SI
A efectes de donar exemple a la ciutadania de Catalunya i que no siguin els ciutadans els únics en estrènyer-se el cinturó, Solidaritat Catalana per la Independència proposa a la resta de grups parlamentaris la següent reforma de les retribucions dels diputats al Parlament de Catalunya.
1. Uniformització a la baixa del sou base dels diputats, que passarien a percebre tots 37.143,12 € anuals. Aquesta mesura representaria un estalvi d’uns 265.213 €.
2. Eliminació de tots els complements per raó de càrrec (Presidents de grup, portaveus i portaveus adjunts de grup i/o subgrup; Presidents, vicepresidents i secretaris de meses de comissions; portaveus de grup i/o subgrup a les comissions). Aquesta mesura representaria un estalvi d’uns 1.472.985 €
3. Eliminació de les retribucions especials dels membres de la Mesa (exceptuant la M.H. Presidenta, que continuaria cobrant 130.011 € anuals, més les despeses en desplaçament d’entre 21.605,22 € i 30.411,92 € anuals), que passarien a cobrar el sou base de 37.143,12 €. Aquesta mesura representaria un estalvi d’uns 301.922 €
4. Eliminació del mínim en les indemnitzacions per desplaçaments i viatges. Així, el mínim seria 0 euros (residents a Barcelona) i el màxim serien 8.807 € anuals, variable en funció de la distància des de Barcelona. Aquesta mesura podria representar un estalvi de fins a 3.000.000 €.

Mitjançant l’adopció d’aquestes mesures el Parlament estalviarà a les finances públiques un total de 5 milions € anuals aproximadament.
Estalvi amb el nou model Sous dels diputats     Proposta SI     Estalvi
Total sous anuals     10.171.946 - 11.343.267     5.107.189 - 6.296.134     5.047.133 - 5.064.757
Total sous mensuals     847.662 - 945.272     425.599 - 524.678     420.594 – 422.063
Mitjana sou anual     75.348 – 84.024     37.831-46.638     37.386 – 37.517
Mitjana sou mensual     6.279 – 7.002     3.153 – 3.887     3.115 - 3.126


•Construir una escola de primària (sense barracons, és clar)
• Construir 2 Centres d’Atenció Primària
Sobre les dades presentades
Aquest document pretén donar a conèixer als ciutadans i a l’opinió pública del nostre país els diners que cobren els diputats de Catalunya per exercir llurs funcions, donada l’opacitat actual sobre aquestes dades.
El passat 13-14 d’abril de 2011, el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el Pressupost d’aquest per a l’any 2011, amb l’únic vot contrari de Solidaritat Catalana per la Independència. Al document aprovat hi apareixien les quanties assignades per a cadascun dels apartats del pressupost, però aquestes no apareixien desglossades. Davant d’aquesta opacitat i considerant algunes de les partides excessives, SI va ser l’únic grup de la cambra que va votar en contra del Pressupost.
L’elaboració d’aquestes notes ha estat realitzada pel Subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència, exercint una funció que hauria de correspondre al nostre Parlament, doncs està obligat a ser transparent amb la ciutadania que pretén representar i és especialment necessària la publicació d’aquestes dades en l’actual situació financera, de retallades a totes les administracions públiques.
Per quins conceptes són retribuïts els Diputats del Parlament de Catalunya?
Actualment els diputats perceben retribucions per tres conceptes:
• Un sou base, que oscil•la entre els 37.143,12 € i els 40.201,96 € anuals.
• Un complement per raó de càrrec(incompatibles entre si), com per exemple presidències de grup o comissió, vicepresidències i secretaries de comissió, i portaveus i portaveus adjunts al Parlament i a les comissions. Per aquests conceptes els diputats perceben entre 5.375,86 i 43.460,11 € anuals.
• Una indemnització per despeses de viatge i desplaçaments, tenint en compte el lloc de residència d’entre 21.605,22 € (per desplaçar-se de Barcelona a Barcelona) i 30.411,92 € anuals.

Els membres de la Mesa del Parlament tenen un tractament diferenciat, i perceben entre 81.311,63 i 130.011,19 € anuals (despeses de viatges a banda).
Sobre les limitacions de les dades presentades
L’obtenció d’aquestes dades ha estat a través d’allò publicat al Diari Oficial del Parlament de Catalunya, així com el web del mateix Parlament i la documentació facilitada a la Cambra pels grups amb les dotacions pressupostàries per enguany. Malgrat la recerca realitzada hi ha dades de les quals no disposem, que són les següents:
• El lloc de residència dels diputats: els diputats perceben anualment entre 21.605,22 € i 30.411,92 € per despeses de viatge i desplaçaments (exemptes de tributació). Els residents a la ciutat de Barcelona perceben 21.605,22€ per
desplaçar-se fins al Parlament de Catalunya , a Barcelona. Per tant, en els números que presentem hi apareix una quantitat màxima i una de mínima, en funció del seu lloc de residència.
• D’entre els complements per raó de càrrec, en destaquen les retribucions als Presidents de Grup, i els seus portaveus i portaveus adjunts. Cada Grup té, oficialment, un president, un portaveu i un portaveu adjunt. Aquests nomenaments han estat publicats al BOPC i hi figuren al web del Parlament. Existeixen també, però, 7 portaveus adjunts de tipus 2 (4 de CiU, dos del PSC i 1 del PP), els noms i nomenaments dels quals no apareixen al web del Parlament ni han estat publicats al DOPC. Desconeixem els seus noms, però sí sabem que cobren uns complements anuals per càrrec de 19.721,39 €. Donat aquest desconeixement, i a efectes d’ajustar al màxim els càlculs globals, els hem adjudicat als que foren caps de llista de demarcació d’aquests partits: en el cas de CiU, Santi Vila (Girona), Albert Batalla (Lleida), Meritxell Borràs (Barcelona) i Meritxell Roigé(Tarragona); en el cas del PSC, Celestino Corbacho(Barcelona), Xavier Sabaté (Tarragona); en el cas del PP, Rafael Luna (Tarragona)
• En el cas dels diputats que tenen altres càrrecs públics (membres del Govern o d’ens locals), aquests han de triar entre la retribució del Parlament o l’altra. Si trien l’altra retribució, el Parlament només els retribueix amb les indemnitzacions per despeses de viatge i desplaçaments. En tot cas com que desconeixem per quina retribució han optat, als càlculs contemplem que reben les retribucions del Parlament.
• A dia d’avui encara desconeixem de forma oficial l’estatus en matèria econòmica la Mesa donarà al diputat no adscrit Joan Laporta. No ha anunciat si el pensa nomenar Portaveu a alguna comissió (li representarien entre 5.375 i 8.064 €anuals), ni si li pensen atorgar part dels diners destinats als grups parlamentaris, com han publicat alguns mitjans de comunicació (uns 130.000 € anuals).


Retribucions als diputats amb el model actual Nom i cognoms     Grup     Sou base     Complements per raó de càrrec     Viatges i desplaçaments     Total anual     Total mensual
Abad i Giralt, Elisabeth     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Alòs Lòpez, Marta     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Balasch i Parisi, Antoni     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Barrufet i Santacana, Ramona     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Batalla i Nogués, Dolors     CiU     81.312     21605 - 30412     102.917 - 111.724     8.576 - 9.310
Batalla i Siscart, Albert     CiU     40.202     19.721     21605 - 30412     81.528 - 90.335     6.794 - 7.528
Bonvehí i Torras, David     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Borràs i Solé, Meritxell     CiU     40.202     19.721     21605 - 30412     81.528 - 90.335     6.794 - 7.528
Bragulat i Bosom, Francesc     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Canals i Botines, Mireia     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Corominas i Díaz, Lluís M.     CiU     99.766     21605 - 30412     121.371 - 130.177     10.114 - 10.848
Crespo i Llobet, Xavier     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
de Gispert i Català, Núria     CiU     130.011     21605 - 30412     151.616 - 160.423     12.635 - 13.369
Dilmé i Vert, Xavier     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Domingo i Planas, Jaume     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Espadaler i Parcerisas, Ramon     CiU     40.202     26.295     21605 - 30412     88.102 - 96.909     7.342 - 8.076

Nom i cognoms     Grup     Sou base     Complements per raó de càrrec     Viatges i desplaçaments     Total anual     Total mensual
Fernández i López, Milagros     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Fernández Teixidó, Antoni     CiU     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724
Figueras i Albà, Gerard     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Figueras i Ibàñez, Anna     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Forns i Fernández, Ma. Victòria     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Gordi i Julià, Dolors     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Güell i Serra, Joan     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Guinó i Subirós, Lluís     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Iniesta i Blasco, Cristina     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Jou i Torras, M. Mercè     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Laïlla i Jou, Assumpció     CiU     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724
Llop i Rigol, Josep Maria     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Llorens i Garcia, Marta     CiU     40.202     21605 - 30412     61.807 - 70.614     5.151 - 5.884
López i Pla, Agustí     CiU     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724
Maimí i Pou, Benet     CiU     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724
Marcos i Vilar, Anna Isabel     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Mas i Gavarró, Artur     CiU     40.202     21605 - 30412     61.807 - 70.614     5.151 - 5.884
Miranda i Torres, Anna     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Montalban i Vilas, Begonya     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Montañola i Busquets, Roger     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Morell i Comas, Joan     CiU     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724

Nom i cognoms     Grup     Sou base     Complements per raó de càrrec     Viatges i desplaçaments     Total anual     Total mensual
Munté i Fernàndez, Neus     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Ortega i Alemany, Joana     CiU     40.202     21605 - 30412     61.807 - 70.614     5.151 - 5.884
Pelegrí i Aixut, Josep Maria     CiU     40.202     21605 - 30412     61.807 - 70.614     5.151 - 5.884
Pellicer i Punyed, Carles     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Ponsa i Roca, Àngels     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Puig i Godes, Felip     CiU     40.202     21605 - 30412     61.807 - 70.614     5.151 - 5.884
Puigdemont i Casamajó, Carles     CiU     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724
Pujol i Ferrusola, Oriol     CiU     40.202     43.460     21605 - 30412     105.267 - 114.074     8.772 - 9.506
Recasens i Guinot, Joan     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Recoder i Miralles, Lluís Miquel     CiU     40.202     21605 - 30412     61.807 - 70.614     5.151 - 5.884
Regull i Riba, Pere     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Reñé i Huguet, Joan     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Renom i Vallbona, M. Glòria     CiU     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724
Ribera i Garijo, Elena     CiU     40.202     21605 - 30412     61.807 - 70.614     5.151 - 5.884
Ribera i Puig, Montserrat     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Roigé i Pedrola, Meritxel     CiU     40.202     19.721     21605 - 30412     81.528 - 90.335     6.794 - 7.528
Roura i Massaneda, Montserrat     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Rovirola i Coromí, Maria Dolors     CiU     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Rull i Andreu, Josep     CiU     81.312     21605 - 30412     102.917 - 111.724     8.576 - 9.310

Nom i cognoms     Grup     Sou base     Complements per raó de càrrec     Viatges i desplaçaments     Total anual     Total mensual
Sardà i Padrell, Joan Maria     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Senserrich i Guitart, Maria     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Sicart i Enguix, Josep     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Turull i Negre, Jordi     CiU     39.328     39.443     21605 - 30412     100.376 - 109.183     8.365 - 9.099
Vila d'Abadal i Serra, Josep M.     CiU     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Vila i Vicente, Santi     CiU     40.202     19.721     21605 - 30412     81.528 - 90.335     6.794 - 7.528
Bonet Rull, Laia     PSC     40.202     26.295     21605 - 30412     88.102 - 96.909     7.342 - 8.076
Capdevila Tatché, Montserrat     PSC     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Carreras Tort, Judit     PSC     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Clotas i Cierco, Higini     PSC     99.766     21605 - 30412     121.371 - 130.177     10.114 - 10.848
Collboni Cuadrado, Jaume     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Corbacho i Chaves, Celestino     PSC     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724
de Madre Ortega, Manuela     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Ferran i Serafini, Joan     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Font i Cardona, Daniel     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Geli i Fàbrega, Marina     PSC     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724
Granados Galiano, Eva Maria     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Iceta i Llorens, Miquel     PSC     39.328     39.443     21605 - 30412     100.376 - 109.183     8.365 - 9.099

Nom i cognoms     Grup     Sou base     Complements per raó de càrrec     Viatges i desplaçaments     Total anual     Total mensual
Labandera Ganachipi, Roberto Edgardo     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Lafuente de la Torre, Mònica     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Llena i Cortina, Joaquim     PSC     40.202     10.080     21605 - 30412     71.887 - 80.694     5.991 - 6.724
Maragall i Mira, Ernest     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Martínez-Sampere Rodrigo, Rocío     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Mieras i Barceló, Caterina     PSC     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Nadal i Farreras, Joaquim     PSC     37.143     43.460     21605 - 30412     102.208 - 111.015     8.517 - 9.251
Pardell Veà, Agnès     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Prados Martínez, Consol     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Pujol Badà, Esteve     PSC     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Sabaté Guasch, Josep M.     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Sabaté i Ibarz, Xavier     PSC     40.202     19.721     21605 - 30412     81.528 - 90.335     6.794 - 7.528
Segú Ferré, Núria     PSC     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Terrades i Santacreu, Jordi     PSC     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Tura i Camafreita, Montserrat     PSC     81.312     21605 - 30412     102.917 - 111.724     8.576 - 9.310
Ventura Brusca, Núria     PSC     40.202     5.376     21605 - 30412     67.183 - 75.990     5.599 - 6.332
Alegret Martí, Alicia     PP     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Bertomeu i Bertomeu, Juan     PP     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556

Nom i cognoms     Grup     Sou base     Complements per raó de càrrec     Viatges i desplaçaments     Total anual     Total mensual
Bertran Arrué, Uriel     SI     40.202     8.064     21.605     69.871     5.823
López i Tena, Alfons     SI     39.328     39.443     21.605     100.376     8.365
Strubell i Trueta, Antoni     SI     40.202     8.064     30.157     78.423     6.535
Cañas Pérez, Jordi     C's     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
de Rivera i Pla, Carmen     C's     40.202     8.064     21605 - 30412     69.871 - 78.678     5.823 - 6.556
Rivera Díaz, Albert     C's     39.328     39.443     21605 - 30412     100.376 - 109.183     8.365 - 9.099
Laporta i Estruch, Joan     No adscrit     40.202     21605 - 30412     61.807 - 70.614     5.151 - 5.884
TOTAL     5.782.287     1.472.985     2.916.675 - 4.088.006     10.171.946 - 11.343.267     847.662 - 945.272

Altres despeses dels diputats a càrrec del Parlament de Catalunya
A més a més dels sous, complements i retribucions anteriorment exposats, el Parlament es fa càrrec d’altres despeses dels diputats. Aquests són els casos de les autopistes (els diputats disposen d’una targeta Teletac, mitjançant la qual carreguen els peatges al Parlament), els trens (els diputats disposen d’ una targeta de Renfe, mitjançant la qual carreguen els bitllets de tren al Parlament), i els bitllets d’avió pagats pel Parlament per a visites dels seus membres a d’altres institucions. El Parlament també destina diners a un complement de pensió pels Diputats, a més a més de tres assegurances de vida i accidents per a cada diputat. Sobre aquestes despeses properament Solidaritat Catalana per la Independència proposarà mesures de supressió i estalvi.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS