divendres, 16 de març de 2012

LLei per suspendre les execucions hipotecàries


El Senat va aprovar una llei per suspendre les execucions hipotecàries

deutors hipotecaris amb sentència ferma desfavorable puguin ser auxiliats pel fideïcomís creat al Banc Nació i se suspenguin les ordres de desallotjament.

Amb el vot positiu de 41 legisladors presents, el Senat va donar suport a la iniciativa que brinda una solució a aquells casos en els quals tribunals inferiors han declarat la inconstitucionalitat de la llei 26.167 i altres anteriors obligant als deutors a pagar la seva obligació en dòlars i amb *punitorios.

Els afectats són aquells que van contreure els seus deutes durant el règim de Convertibilitat.

La llei permetrà al fideïcomís del Banc Nació acudir en ajuda del deutor, li concedirà un any de gràcia i li oferirà beneficioses condicions per cancel·lar la seva obligació, i també el fons es farà càrrec dels honoraris dels lletrats que han intervingut en la causa.
Atén la situació judicial dels deutors hipotecaris *incluídos en el fideïcomís per al refinançament hipotecari creat per Llei 25.798 i les seves modificacions, amb el propòsit de preservar l'habitatge únic i familiar del deutor hipotecari.
L'objecte del fideïcomís va ser implementar mecanismes per al refinançament de deutes hipotecaris contrets amb creditors privats en moneda estrangera.
Presa en compte el resolt per la Cort Suprema de Justícia de la Nació en la causa "Grill Vicente c/ *Sparano Claudio Rafael s/ recurs de fet."
En la mateixa es va establir que el deutor, en determinats casos, té la possibilitat de cancel·lar una part del crèdit de l'executant amb fons propis i la restant amb fons *fiduciarios.
Aquesta fallada va donar una nova possibilitat als deutors, *aúnque no es pot esbiaixar el fet que en molts casos existeix una notable diferència entre la suma oferta pel fideïcomís i la suma final a abonar que resulta de la decisió judicial.
Tenint en compte aquesta situació, aquesta iniciativa no solament estén la doctrina emanada de l'antecedent "Grill" a aquells deutors que comptin amb sentència ferma, sinó que també es proposa incrementar el refinançament del deutor fins a la suma de la sentència judicial que hagués quedat ferma.
S'estableix que el termini màxim del refinançament no podrà excedir els 240 mesos; no obstant això , l'autoritat d'aplicació podrà estendre's a 360 mesos, a comanda del deutor.
La norma prescriu la suspensió dels tràmits d'execució de sentències judicials, subhastes judicials i extrajudicials; desallotjaments en qualsevol de les seves modalitats aprovats o en tràmit d'aprovació i de qualsevol altre procediment que tingui per objecte el *desapoderamiento dels immobles objecto de les execucions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS