divendres, 16 d’octubre de 2015

"Si el nou Parlament que es constitueix o el nou Govern de Catalunya prengués alguna iniciativa al marge de la Constitució el govern té eines i instruments per impedir que això tiri endavant", aplicar l'article 155 de la Constitució ". UI QUINA POR ENS DONEN AQUESTS FACHES.L'article 155 de la Constitució (CE) constitueix un procediment que la doctrina constitucionalista acostuma a denominar com «execució forçosa» o «coerció o compulsió federal». Es tracta d'una institució pròpia del dret federal, present en l'article 37 de la Llei Fonamental de Bonn (Bundeszwang), però que en el cas espanyol enfonsa igualment les seves arrels en la Constitució de la Segona República. En els estats federats, aquest instrument és una inequívoca manifestació de supremacia de la federació i consisteix en una acció coactiva sobre els estats membres per obligar-los a complir la Constitució i les lleis federals.

Primer de tot, cal dir que l'article 155 CE és un mecanisme de defensa de la Constitució de caràcter excepcional, no aplicable a qualsevol tipus de disputa o diferència de criteri entre les parts. El precepte disposa textualment que si una comunitat autònoma no compleix les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin, o actua de forma que atempti greument contra l'interès general d'Espanya, el Govern, previ requeriment al president de la comunitat autònoma i, en el cas de no ser atès, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per obligar-la a complir forçosament aquestes obligacions o protegir l'interès general esmentat.

 I afegeix que, per això, el Govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats autònomes. L'excepcionalitat d'aquesta mesura comporta, doncs, l'existència d'un pressupost de fet molt difícil de precisar: l'actuació de la comunitat autònoma ha d'atemptar greument contra l '«interès general d'Espanya». D'entrada, no sembla lògic que això pugui donar-se si no és mitjançant un atemptat contra la Constitució, mitjançant una disposició o resolució amb valor jurídic, no una simple declaració o actitud política. Més dificultats ofereix l'enjudiciament del que és un incompliment d'una obligació jurídica.
 D'altra banda, cal esgotar el sistema de controls ordinaris (jurídics, però sobretot polítics), i interpretar restrictivament aquest mecanisme que seria l'última ràtio.

Formalment, a més, correspon al Govern la titularitat de l'inici del procés, mitjançant la constatació per escrit de l'incompliment d'obligacions per part de l'autonomia, seguida d'un requeriment motivat dirigit al president autonòmic i, només en el cas de desatendre aquesta requisitòria, i d'acord amb l'article 189 del Reglament del Senat, traslladar a aquesta Cambra un escrit on es manifesti el contingut i abast de les mesures que es proposen per restituir l'interès general, amb l'audiència prèvia del president autonòmic davant la Comissió General d'Autonomies. Només llavors el Senat podria arribar a formular el seu consentiment a la proposta del Govern, i fins i tot proposar canvis.

Finalment, correspon al ple de la Cambra territorial sotmetre a debat aquesta proposta, que per a la seva aprovació, no us oblideu, requereix majoria absoluta. Una cosa més: com s'ha vist, l'art. 155 no precisa l'abast de les mesures i només es fa referència a una tècnica -el poder de donar instruccions a les autoritats autonòmiques-. En cap cas es refereix a la suspensió de l'autonomia, malgrat que, a diferència del cas alemany, en el qual es basa l'espanyol, altres sistemes federals legitimen la suspensió o dissolució dels òrgans territorials (Àustria, Itàlia o Argentina).

No està clar, tampoc, que pugui implicar la modificació de la relació jeràrquica de les autoritats autonòmiques, com ha sostingut Francesc de Carreras, inspirant probablement en el que ha passat després dels fets d'Octubre de 1934 a Catalunya. En tot cas, el que sembla indubtable és que les mesures coercitives s'han d'ajustar als principis de necessitat, proporcionalitat, adequació al cas concret i lesió menor dels drets autonòmics, ja que, en cas contrari, podrien fins i tot ser declarades inconstitucionals per la via de un conflicte positiu de competències, a més que els actes que executi el Govern es poden recórrer davant el contenciós-administratiu.

Així doncs, la coerció federal sembla complir en tots els sistemes una funció tant més preventiva que reactiva, com demostra el que no s'ha aplicat mai i enlloc. Es tracta d'un precepte concebut més per intimidar que per ser aplicat. I, en cas d'aplicar, semblaria raonable preveure abans seves conseqüències en una llei específica. Si no és així, com ha afirmat Javier Pérez Royo, la seva aplicació, de la mateixa manera que una eventual declaració de l'estat d'excepció, comportaria «una crisi d'Estat de conseqüències incalculables».

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS