dijous, 23 d’abril de 2015

Aquest és el govern que s'assemblen els Espanyols que han botat al PP un gibierno que segueix sense adherir, de forma completa, al Conveni Europeu de Drets Humans. Manté les mateixes reserves des que el va signar el 1979 La norma militar contradiu els articles sobre dret a la llibertat i dret a un procés judicial equitatiu.

El 1950, Roma va acollir la signatura del Conveni Europeu de Drets Humans i Llibertats Fonamentals. El 1979, gairebé 30 anys després, Espanya va signar el conveni i el va publicar al BOE. Però amb reserves. En concret, sobre els articles 5 i 6, "dret a la llibertat ia la seguretat" i "dret a un procés equitatiu". Ho feia causa d'incompatibilitats amb les disposicions del Codi de Justícia Militar vigent en aquells dies.
Encara que les normes que regulen els processos sancionadors han canviat durant tots aquests anys, Espanya manté les seves reserves. L'última modificació, la Llei Orgànica règim disciplinari de les Forces Armades, va entrar en vigor el dia 5 de març de 2015. Encara que, segons la disposició publicada avui al BOE, aquesta nova norma "avança en el reconeixement de les garanties i drets personals ", segueix sense complir els articles 5 i 6 del conveni.
I és que la normativa militar espanyola manté els arrestos preventius i aquells per faltes molt greus de fins a 60 dies, un supòsit de privació de llibertat que no contempla el conveni en el seu article 5. A més, aquestes sancions poden imposar sense cap tipus d'intervenció judicial prèvia, el que limita l'aplicació de l'article 6, que estableix el dret a un procés judicial equitatiu.
Així, Espanya ha de mantenir les seves reserves sobre els dos articles i segueix sense signar el conveni en la seva totalitat, com ha informat avui al BOE.
BOLETÍN OFICIAL DE L'ESTATNúm. 92Divendres 17 abril 2015Sec. I. Pàg. 33818I. DISPOSICIONS GENERALSMINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ4158Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les LlibertatsFonamentals, fet a Roma el 4 de novembre de 1950. Modificació dela reserva espanyola als articles 5 i 6 del Conveni.Al moment de dipositar l'instrument de ratificació del Conveni europeu per a laprotecció dels drets humans i de les Llibertats Fonamentals, el 4 d'octubrede 1979 («Butlletí Oficial de l'Estat» n.º 243, de 10 d'octubre de 1979), el Regne deEspanya va formular una reserva als articles 5 i 6 en la mesura en què fossin incompatiblesamb les disposicions del Codi de Justícia Militar sobre el règim disciplinari de lesForces Armades.Aquesta reserva ha estat modificada posteriorment en dues ocasions. La primera deelles («Butlletí Oficial de l'Estat» n.º 234, de 30 de setembre de 1986) per l'entradaen vigor l'1 de juny de 1986 de la Llei Orgànica 12/1985, de27 de novembre, delRègim Disciplinari de les Forces Armades. La segona («Butlletí Oficial de l'Estat»núm 267, de 7 de novembre de 2007), com a conseqüència de la Llei Orgànica 8/1998, de2 de desembre, de règim disciplinari de les Forces Armades, que va entrar en vigor el 3de febrer de 1999.La Llei Orgànica 8/1998, de 2 de desembre, de règim disciplinari de les ForcesArmades, ha estat substituïda per la Llei Orgànica 8/2014, de 4 de desembre, de règimDisciplinari de les Forces Armades, promulgada el dia 4 de desembre de 2014 i queentrar en vigor el dia 5 de març de 2015. Aquesta Llei orgànica 8/2014 deroga la LleiOrgànica 8/1998, redueix el límit màxim de la sanció d'arrest per faltes lleus igreus, així com l'arrest preventiu, mantenint el límit màxim de seixanta diesper la sanció d'arrest per les faltes molt greus, que poden ser imposades senseintervenció judicial prèvia i, en matèria de procediment, avança en el reconeixementde les garanties i drets personals.En conseqüència, el Regne d'Espanya manté i actualitza la seva reserva, registrada perla Secretaria General del Consell d'Europa el 20 de febrer de 2015, en els següentstermes:«Espanya, de conformitat amb l'article 64 del Conveni (avui article 57), esreserva l'aplicació dels articles 5 i 6 en la mesura que resultinincompatibles amb la Llei Orgànica 8/2014, de 4 de desembre (capítol II del títolI,Títol II, Títol III, capítol I del títol IV, Títol V i disposicions addicionals quartai cinquena), de règim disciplinari de les Forces Armades, promulgada el dia 4de desembre de 2014 i que entrarà en vigor el 5 de març de 2015. »Madrid, 10 d'abril de 2015.-La Secretària General Tècnica del Ministeri d'AfersExteriors i de Cooperació, Isabel Vizcaíno Fernández de Casadevante.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS