dimarts, 1 d’octubre de 2013

Instrument de Ratificació d'Espanya del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, fet a Nova York el 19 de desembre de 1966. Atès que el dia 28 de setembre de 1976, el Plenipotenciario d'Espanya, nomenat en bona i deguda forma a l'efecte, va signar a Nova York el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics,




Vistos i examinats els 53 articles que integren el Pacte Internacional,

Escoltada la Comissió d'Afers Exteriors de les Corts Espanyoles, en compliment del que preveu l'article 14 de la Llei Constitutiva,

Vinc a aprovar i ratificar quant en ell es disposa, com en virtut del present ho aprovo i ratifico, prometent complir-lo, observar-lo i fer que es compleixi i s'observi puntualment en la seva totalitat, i amb aquesta finalitat, perquè tingui més validesa i fermesa, mano expedir aquest Instrument de Ratificació signat per Mi, degudament segellat i ratificat pel sotasignat ministre d'Afers Exteriors.

Donat a Madrid a tretze d'abril de 1977.
JUAN CARLOS

El ministre d'Afers Exteriors,
MARCELINO ORELLA AGUIRRE
PACTE INTERNACIONAL DE DRETS CIVILS I POLÍTICS.

 http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1977-10733

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

CONGRATULACIONES POR VUESTROS COMENTARIOS